Procedure

Eerst kijkt de Bouwdienst van Stad Mechelen je dossier na om te zien of het volledig is.

Als het dossier volledig en ontvankelijk (correct opgemaakt) is, stelt de Bouwdienst aan het college van burgemeester en schepenen voor om akte te nemen van de melding. Dat wil zeggen dat het college formeel bevestigt dat het de melding heeft ontvangen. Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende voorwaarden opleggen bij de beslissing.

Wanneer mag je beginnen met de uitvoering?

Je krijgt een gele affiche* waarop de beslissing over je dossier wordt bekendgemaakt. Deze hang je ten laatste 10 dagen na ontvangst uit op een goed zichtbare plek aan de straatkant ter hoogte van de werken.. Je moet de bekendmaking minstens 30 dagen laten hangen.

Je mag starten met de handelingen of werken* de dag nadat je de affiche met de bekendmaking van de meldingsakte hebt uitgehangen.

*Niet van toepassing bij en negatief advies.

Let op!

Kijk goed na of er in de meldingsakte geen bijkomende voorwaarden zijn opgenomen. Als er voorwaarden zijn opgelegd, moet je die opvolgen.

Procedure

Afhankelijk van de aard van de werken wordt een gewone of een vereenvoudigde procedure gevolgd.

Gewone procedure

Bij een gewone procedure valt de beslissing binnen een termijn van 105 dagen (+ 30 dagen om het dossier volledig te verklaren). Als het advies van een omgevingsvergunningscommissie nodig is, wordt de beslissing binnen de 120 dagen genomen(+ 30 dagen om het dossier volledig te verklaren)..

Deze termijn kan mogelijks één keer verlengd worden met 60 dagen als:

 • Wijzigingen aan de aanvraag hebben geleid tot een tweede openbaar onderzoek en een nieuwe adviesronde. Je dossier komt dan in een administratieve lus terecht.
 • De vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad bevoegd is.

Vereenvoudigde procedure

Bij een vereenvoudigde procedure valt de beslissing binnen de 60 dagen (+ 30 dagen om het dossier volledig te verklaren) en is er geen openbaar onderzoek nodig.

Welke aanvragen via de vereenvoudigde procedure mogelijk zijn, vind je in hoofdstuk 3, artikels 11 en 13 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Wanneer mag je beginnen met de uitvoering?

Je krijgt een gele affiche waarop de beslissing over je dossier wordt bekendgemaakt. Deze hang je ten laatste 10 dagen na ontvangst uit op een goed zichtbare plek aan de straatkant ter hoogte van de werken. Je moet de bekendmaking minstens 30 dagen laten hangen.

Meld digitaal via het Omgevingsloket dat je de affiche hebt uitgehangen.

Vanaf 36 dagen nadat de beslissing is uitgehangen kan je starten met de werken, tenzij iemand ertegen in beroep gaat.

Meld het begin en het einde van de werken digitaal via het Omgevingsloket.

Let op!

Een beroep betekent dat je de werken niet mag uitvoeren. Je moet eerst de uitspraak in beroep afwachten.

Voor stedenbouwkundige handelingen

 • Je mag met de werken starten tot 2 jaar nadat je een omgevingsvergunning hebt gekregen. Bij overmacht kan die periode met 2 jaar worden verlengd.
 • Het gebouw moet uiterlijk 5 jaar na aflevering van de vergunning winddicht zijn.
 • Je mag de werken niet meer dan 3 jaar onderbreken.
 • Als je een omgevingsvergunning krijgt, ben je niet verplicht om de werken waarvoor de vergunning geldt ook uit te voeren. Maar als je het doet, moet je ze in hun geheel uitvoeren.

Verkaveling

Voor een verkaveling gelden de volgende voorwaarden. Als je hier niet aan voldoet, vervalt je vergunning.

 • Bij een verkaveling met wegenaanleg moet binnen 5 jaar na het afleveren van de vergunning de wegenis zijn opgeleverd of de nodige waarborgen gestort.
 • Binnen 5 jaar (10 jaar met wegenaanleg) na aflevering van de vergunning moet minstens een derde van de kavels verkocht zijn, moet er een recht van opstal of erfpacht op gevestigd zijn, of moeten ze voor minstens 9 jaar verhuurd of bebouwd zijn door de verkavelaar zelf.
 • Binnen 10 jaar (15 jaar met wegenaanleg) na aflevering van de vergunning moet minstens twee derde van de kavels verkocht zijn, moet er een recht van opstal of erfpacht op gevestigd zijn, of moeten ze voor minstens 9 jaar verhuurd of bebouwd zijn door de verkavelaar zelf.

De vergunning vervalt alleen voor de kavels die niet tijdig verkocht, verhuurd of bebouwd zijn of waar geen recht van opstal of erfpacht op gevestigd is.

Vegetatiewijzigingen

Je moet de vegetatiewijziging starten binnen 2 jaar na het afleveren van de vergunning.

Voor alle omgevingsvergunningen geldt:

 • Als het project in de vergunning uitdrukkelijk in fases is opgedeeld, gelden de bovenvermelde termijnen vanaf de start van elke fase.
 • De bovenvermelde termijnen worden opgeschort
  • als er een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen hangende is,
  • voor maximum 1 jaar als er een archeologische opgraving plaatsvindt,
  • voor maximum 3 jaar als er een bodemsanering plaatsvindt,
  • voor maximum 2 jaar als er een stakingsbevel geldt.

De status van je dossier kan je online opvolgen a.d.h.v. je dossiernummer.

Dossier opvolgen

Waar vind ik mijn dossiernummer?

Je dossiernummer staat op de ontvankelijkheidsverklaring van je dossier, die je per brief of digitaal ontvangen hebt. Links bovenaan staat ‘Referentie gemeente’. Die referentie bestaat uit 8 cijfers, een liggend streepje en de letterreferentie van je dossier (OGV, ONV, OBV, OGM). Dat is jouw dossiernummer.

Zorg ervoor dat je het nummer volledig en op dezelfde manier ingeeft, inclusief hoofdletters achteraan.

Voorbeeld van een ontvankelijkheidsverklaring met dossiernummer: