Waar kan je ons bereiken?

Hier start je verhaal als je aan jouw droomwoning wil bouwen of als je ze wil verbouwen. 

De bouwdienst is je eerste aanspreekpunt. Hier kom je te weten of er voor jouw project inderdaad een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Wanneer volstaat een melding? Moet je werken met een architect? In welke zone ligt jouw perceel?  Voldoen je plannen aan de voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen? Welke stappen moet je doorlopen om een gewone bouwvergunning te krijgen of wat is de procedure voor een stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersamenstelling?

Werkwijze, verloop van een bouwdossier

Volledig en ontvankelijk verklaring binnen 30 dagen

De bouwdienst van de stad Mechelen bewaakt de goede ruimtelijke ordening op haar grondgebied. Ze doet dit op basis van haar stedenbouwkundige verordening die van kracht is sinds april 2015. De bouwdienst controleert elke aanvraag op haar volledigheid en correctheid. Ze heeft hiervoor maximaal 30 dagen. Binnen deze 30 dagen word je een aangetekend schrijven toegezonden waarin vermeld staat dat de aanvraag ofwel ontvankelijk en volledig is, ofwel is deze onontvankelijk en niet volledig. In het laatste geval stopt de procedure van de bouwaanvraag en moet je opnieuw een aanvraag indienen. 

Toekenning of weigering vergunning 75 of 105 dagen

Als de aanvraag volledig en ontvankelijk is, organiseert de bouwdienst een openbaar onderzoek. Dit is niet bij elke bouwaanvraag vereist. De bouwdienst toets elke aanvraag, hoe eenvoudig ook, op de correcte toepassing van de voorshriften zoals deze gesteld worden door de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening, in combinatie met de eigen verordening en de ruimtelijke uitvoeringsplannen als deze laatste van toepassing zijn. Naast het organiseren van een openbaar onderzoek, worden eveneens adviezen opgevraagd bij de nodige instanties zoals bij het agentschap Wegen en Verkeer, het centrum voor toegankelijkheid,...

Nadat dit gebeurd is, adviseert ze het college van burgemeester en schepenen die uiteindelijk zelstandig tijdens haar zitting een stedenbouwkundige vergunning toekent of weigert.

Het college beslist binnen de 75 dagen over het al dan niet toekennen van een vergunning als er geen openbaar onderzoek aan te pas komt. Als er een openbaar onderzoek nodig is dan valt de beslissing binnen 105 dagen. Deze periode start op de datum dat het dossier volledig en ontvankelijk werd verklaard. 

De snelheid waarmee een dossier wordt afgewerkt heeft weinig te maken met de complexiteit van een aanvraag. De aanvragen worden in chronologische volgorde behandeld en zijn dus afhankelijk van de hoeveelheid aan dossiers die verwerkt dienen worden. Dit betekent dat meestal de volledige beschikbare periode nodig is alvorens de vergunning kan toegekend worden.

Aanplakken van de vergunning ter kennisgeving

Verleent het college de vergunning dan wordt deze aangetekend aan de aanvrager toegezonden.  Deze moet binnen de acht dagen de vergunning aanhangen. De vergunning moet 30 dagen aanhangen.

Melden van start en einde der werken

Vanaf de 36 ste dag na het aanhangen van de vergunning mogen de werken starten als deze tenminste 8 dagen vooraf werden aangekondigd. De start van de werken moet aan de bouwdienst gemeld worden. Ook het einde der werken moet gemeld worden.

Wanneer vervalt de vergunning?

De werken moeten ten laatste starten 2 jaar nadat de vergunning werd toegekend. De datum waarop het college de beslissing genomen heeft, geldt als datum waarop deze 2 jaar ingaan.

Om de bouwwerken te beëindigen heeft de aanvrager 3 jaar de tijd. Deze 3 jaar beginnen te lopen op de datum waarop de start der werken werd aangekondigd. Na het derde jaar vervalt de vergunning. Ben je dan nog niet klaar moet je opnieuw een vergunning aanvragen.

Je project bespreken op afspraak, een pre-advies.  

Welke documenten brengt u mee naar de voorbespreking?

Om een vlotte eerste screening mogelijk te maken vragen we je om de voorbespreking goed voor te bereiden en het volgende mee te brengen:

  • Een schetsmatig uitgewerkt voorstel met een duidelijke weergave van de bestaande en de nieuwe toestand. Duid hierop de belangrijkste afmetingen aan, net als andere relevante gegevens (bouwdiepte, -breedte en –hoogte, afstand perceelsgrenzen, bruto- en netto-oppervlakte van het pand, eventuele geplande wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen …).
  • Foto’s van de straat- en tuinzijde.

Hoe concreter je vraag is, hoe exacter een advies kan besproken worden.

Hoe verloopt de voorbespreking en wat kunt u verwachten?

De voorbespreking is richtinggevend en heeft als doel te kunnen inschatten of het ontwerp kans maakt op een stedenbouwkundige vergunning. De medewerker van de bouwdienst zal de bouwvoorschriften en de stedenbouwkundige randvoorwaarden verder toelichten. Hiervoor baseert hij of zij zich op de gegevens die u als bouwheer, architect of promotor hebt meegebracht.

Het is niet mogelijk de plannen tot in detail te bespreken of na te meten. Hou er dus rekening mee dat je nog geen definitief standpunt krijgt. Afhankelijk van je ontwerp, voorstel bestaat de mogelijkheid dat een deel van je vragen moeten teruggekoppeld worden naar de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Dit is in sommige gevallen nodig om jouw vraag te kaderen binnen een groter geheel. Dit voorkomt ad hoc antwoorden en kadert elke vraag binnen een ruimer structureel plan op het gehele grondgebied van Mechelen. Dit vergt een minimale extra verwerkingsperiode die de goede duurzame ruimtelijke ordening, die we nastreven, ten goede komt op termijn.