Waar kan je ons bereiken?

 • Huis van de Mechelaar
  Reuzenstraat 1
  2800 Mechelen
  Navigeer

 • Correspondentieadres

  Grote Markt 21
  2800 Mechelen

Hier start je verhaal als je wilt bouwen of verbouwen. 

Bij de bouwdienst kom je te weten of er voor jouw project een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Wanneer volstaat een melding? Voldoen je plannen aan de voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de stedenbouwkundige verordening van de Stad Mechelen? Moet je werken met een architect

Al deze vragen worden beantwoord via de bouwdienst.

Werkwijze

De bouwdienst is tijdelijk niet telefonisch niet bereikbaar. Je kan de bouwdienst enkel via onderstaande knop contacteren.

Stel je vraag

Voeg voldoende gegevens toe:

 • Adres en/of perceelnummer van de werken
 • Foto's, schetsen en/of plannen
 • Dossiernummer indien het over een lopend dossier gaat
 • Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk

Op basis van de stedenbouwkundige verordening van de Stad Mechelen maak je jouw plannen op. Van zodra je plannen voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften kan je uw aanvraag indienen via het omgevingsloket.

Een voorbespreking is vooral bij complexere projecten wenselijk, zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Hoe verloopt een voortraject?

Om een vlotte eerste screening mogelijk te maken, vragen we je om steeds volgende zaken toe te voegen bij uw aanvraag: 

 • Een uitgewerkte schets met de belangrijkste afmetingen en relevante gegevens (bouwdiepte, -breedte en –hoogte, afstand perceelsgrenzen, bruto- en netto-oppervlakte van het pand, eventuele geplande wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen …) zodat er een duidelijke weergave is van zowel de bestaande als de nieuwe gewenste toestand.
 • Foto’s van de straat- en tuinzijde zodat de huidige reële omgeving van de woning juist kan ingeschat worden.  

Hoe concreter je vraag is, hoe exacter een advies kan besproken worden.

Wat kan je verwachten?

Tijdens het voortraject toetst onze medewerker samen met jou jouw ontwerp aan de stedenbouwkundige verordening van de Stad Mechelen en aan de regelgeving van eventuele ruimtelijke structuurplannen als deze van toepassing zijn.  Deze richtinggevende voorbespreking heeft tot doel realistisch in te schatten of het ontwerp kans maakt op een bouwvergunning. Vandaag noemen we dit een omgevingsvergunning.

De medewerker van de bouwdienst zal de bouwvoorschriften en de stedenbouwkundige randvoorwaarden aftoetsen. Hiervoor baseert hij of zij zich op de gegevens die u als bouwheer, architect of promotor hebt meegebracht.

Hou er rekening mee dat de kans bestaat dat je nog geen definitief standpunt meekrijgt. Afhankelijk van je ontwerp bestaat de mogelijkheid dat een deel van je vragen moeten teruggekoppeld worden naar de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Dit is in sommige gevallen nodig om jouw vraag te kaderen binnen een groter geheel. Dit voorkomt ad hoc antwoorden en kadert elke vraag binnen een ruimer structureel plan op het gehele grondgebied van Mechelen. Dit vergt een minimale extra verwerkingsperiode die de goede duurzame ruimtelijke ordening die we nastreven ten goede komt.

Brandweeradvies nodig?

In Mechelen is het brandweerkorps Rivierenland bevoegd voor het afleveren van een brandweeradvies bij een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.