Waar kan je ons bereiken?

Hier start je verhaal als je jouw droomwoning wilt bouwen of verbouwen. 

Bij de bouwdienst kom je te weten of er voor jouw project een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Wanneer volstaat een melding? Voldoen je plannen aan de voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen? Moet je werken met een architect? De  procedure voor een stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersamenstelling volg je als de medewerking van een architect niet nodig is?

Al deze vragen worden beantwoord via de bouwdienst.

Werkwijze

Het eerste contact via telefoon of mail

Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag beantwoordt tussen 9 uur en 12 uur een medewerker van de bouwdienst jouw vragen. Je vindt hiernaast het telefoonnummer en mailadres.

 De medewerker kan je informeren over de algemene werkwijze, de vergunde toestand van een gebouw, het bouwjaar, nagaan of er van die woning beschikbaar plannen zijn, de aangewezen te volgen procedure voor jouw bouwvraag,... Algemene vragen die snel beantwoord kunnen worden.

Kan de medewerker door drukte je niet te woord staan dan word je doorgeschakeld naar een onthaalmedewerker. Deze noteert jouw gegevens. De medewerker van de bouwdienst belt je ten laatste de volgende werkdag terug. Meestal is dit de dag zelf.

Stel je jouw vraag via mail dan word je ten laatste binnen de twee werkdagen beantwoord. Bij complexere vragen ontvang je ten minste het antwoord dat je vraag onderzocht wordt. Het inhoudelijk antwoord volgt ten laatste een week erna.

 Je project bespreken, kan op afspraak. 

Op basis van de stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen maak je jouw eerste plannen op. Dit kan nog zonder architect. Eventueel heeft het eerste contact via telefoon of mail je al een richting kunnen geven. Van zodra je concrete plannen hebt, van eenvoudig tot complex, toets je deze best af tijdens een afspraak. Vooral bij complexere projecten is een voorbespreking wenselijk, zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Hou er rekening mee dat, tussen het moment van inbellen en de eigenlijke afspraak, er gemiddeld vijf werkdagen verlopen. 

Welke documenten breng je mee naar de voorbespreking?

Om een vlotte eerste screening mogelijk te maken, vragen we je om de voorbespreking goed voor te bereiden en het volgende mee te brengen:

  • Een uitgewerkte schets die als voorstel dient. Hierop staat een duidelijke weergave van de bestaande en de nieuwe toestand. Duid hierop de belangrijkste afmetingen aan, net als andere relevante gegevens (bouwdiepte, -breedte en –hoogte, afstand perceelsgrenzen, bruto- en netto-oppervlakte van het pand, eventuele geplande wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen …).
  • Foto’s van de straat- en tuinzijde.

Hoe concreter je vraag is, hoe exacter een advies kan besproken worden.

Hoe verloopt de afspraak en wat kan je verwachten?

De voorbespreking is richtinggevend en heeft als doel te kunnen inschatten of het ontwerp kans maakt op een stedenbouwkundige vergunning. De medewerker van de bouwdienst zal de bouwvoorschriften en de stedenbouwkundige randvoorwaarden verder toelichten. Hiervoor baseert hij of zij zich op de gegevens die u als bouwheer, architect of promotor hebt meegebracht.

Het is niet mogelijk de plannen tot in detail te bespreken of na te meten. Hou er dus rekening mee dat je nog geen definitief standpunt krijgt. Afhankelijk van je ontwerp, voorstel bestaat de mogelijkheid dat een deel van je vragen moeten teruggekoppeld worden naar de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Dit is in sommige gevallen nodig om jouw vraag te kaderen binnen een groter geheel. Dit voorkomt ad hoc antwoorden en kadert elke vraag binnen een ruimer structureel plan op het gehele grondgebied van Mechelen. Dit vergt een minimale extra verwerkingsperiode die de goede duurzame ruimtelijke ordening, die we nastreven, ten goede komt op termijn.

Hoe maak je een afspraak?

Een afspraak inboeken bij de bouwdienst kan enkel telefonisch en dit elke werkdag van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur. Bel hiervoor naar het gratis nummer 0800 2 0800. Dit kan ook via de onthaalmedewerker die je bereikt via keuzetoets 1. Dit hoeft niet uitsluitend via de medewerker van de bouwdienst.

Alvorens je een afspraak maakt, is het aangewezen voorgaande stappen te doorlopen.