Om een bos aan te planten in agrarisch gebied, heb je een toelating van het schepencollege volgens de procedure van het veldwetboek nodig. 

Je kan je steeds laten begeleiden door de Bosgroep 'Antwerpen Zuid' en/of door de lokale boswachter.

Opgelet: het is mogelijk dat er naast een veldwetboekvergunning voor het perceel ook een omgevingsvergunning voor een vegetatiewijziging nodig is. Vraag dit op voorhand na bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Check eerst op www.geopunt.be of het perceel biologisch waardevol is op de biologische waarderingskaart. 

Het bebossen van gronden gelegen in de agrarische gebieden op het gewestplan

    • Volgens het veldwetboek (artikel 35bis, §5) is het in de agrarische gebieden slechts toegelaten om over te gaan tot bosaanplantingen na het verkrijgen van een vergunning afgeleverd door het schepencollege. Het veldwetboek bepaalt verder dat de bosaanplanting in of naast agrarisch gebied verboden is op minder dan 6 m van de scheidingslijn. Deze rand van 6m kan wel afgewerkt worden met houtkant soorten) 
    • Sinds 22 mei 2012 (verzameldecreet) werd artikel 87 van het bosdecreet bijgestuurd. Het stadsbestuur dient nog steeds extern advies te vragen aan de Departement Landbouw en Visserij, afdeling ABCO (algemene beleidscoördinatie) - dienst Omgeving maar deze adviezen hebben hun bindend karakter verloren. Ook bij negatief extern advies kan de eigenaar, mits vergunning van de gemeente, toch tot bebossing overgaan.

Hoe kun je die aanvragen?

  • Stel een schriftelijke aanvraag op en vermeld hierin de exacte locatie van je perceel en welke gunstige effecten de aanplanting van een bos op dit perceel kan hebben. Je kan bijvoorbeeld aanhalen dat er geen of beperkte landbouweffecten zijn, dat er geen natuur wordt geschaad, dat er een bos in de nabijheid is of dat je een toegankelijk bos wilt aanleggen. Vermeld in je aanvraag de exacte locatie van je percelen en alle argumenten die je kan aanhalen ten gunste van de geplande bosuitbreiding (geen of beperkte landbouweffecten, nabijheid tot bestaand bos, geen andere natuurwaarden die geschaad worden, aanleg van toegankelijk bos ...). Stuur je aanvraag ofwel aangetekend op, ofwel stuur je de aanvraag via email naar natuurengroenontwikkeling@mechelen.be of geef hem, tegen gedateerd ontvangstbewijs, af bij je gemeente. 

 

  • Ligt de landbouwgrond die je wilt bebossen in een zone die beschermd onroerend erfgoed is? Vraag dan ook een toelating aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Klik op de website rechtsboven op ‘Formulieren’ en daarna op ‘Toelatingen en meldingen’. Kies dan voor ‘Aanvraag van de toelating voor handelingen aan of in beschermd onroerend erfgoed.’

 

  • Stuur je aanvraag naar het schepencollege aangetekend op of geef je aanvraag af in het Huis van de Mechelaar. Vraag in dit laatste geval zeker een gedateerd ontvangstbewijs.
  • Na ontvangst vraagt de stad advies te vragen aan het Departement Landbouw en Visserij, afdeling ABCO (algemene beleidscoördinatie) - dienst Omgeving.  
  • Krijg je geen reactie van het schepencollege binnen de dertig dagen? Dan wordt de vergunning als verleend gezien.
  • Wordt de vergunning geweigerd, dan kan je binnen de maand in beroep gaan bij de bestendige deputatie.