In de conceptfase beschreven we de uitdagingen, doelstellingen en ruimtelijke strategieën. In de 3 beleidskaders detailleerden we een aantal uitdagingen en beschreven we bijhorende oplossingen.

In het voorontwerp werkten we de oplossingen verder uit en namen we een actieplan op voor het Mechelen van morgen.

Op 14 november 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen dit goed.

Onderstaand vat dit voorontwerp samen.

Lees het volledige voorontwerp Beleidsplan Ruimte Mechelen.

Mechelen groeit

Groeien heeft heel wat voordelen. Met meer gemeenschapsvoorzieningen versterken we onze rol als centrumstad. Bovendien maakt groei grotere investeringen mogelijk. Langs de andere kant moeten we deze groei op elk moment aftoetsen aan onze ambities op vlak van klimaat, mobiliteit en natuurbehoud. Aangenaam, betaalbaar en energiezuinig wonen moet voor iedereen mogelijk zijn.

Dit beleidskader vertaalt de ruimtelijk strategieën naar concrete keuzes en acties op korte termijn. 

Groenblauw Mechelen

Zowel de groene natuur als het vele blauwe water zijn de basis voor een kwalitatieve, leefbare en gezonde stad. Gezien het veranderende klimaat moeten we ons wapenen tegen wateroverlast, droogte en hitte.

Dit beleidskader vertaalt de ruimtelijke strategieën naar concrete keuzes en acties op korte termijn.

Mechelen werkt

Een bruisende en gezonde stad zorgt voor tewerkstelling, voor de eigen inwoners en voor pendelaars uit de regio. We verkennen nieuwe thema's zoals circulaire economie. We onderzoeken hoe we werken meer kunnen verweven in onze woonkernen en hoe we de verkeerstromen van mensen en goederen kunnen beperken.

Dit beleidskader vertaalt de ruimtelijke strategieën naar concrete keuzes en acties op korte termijn. 

Actieplan

Wat is dat actieplan?

Het actieplan is een onderdeel van het Beleidsplan dat toont hoe we de geformuleerde visie zullen uitvoeren. Dit actieplan vormt dus een leidraad, een set van tools die bij de uitwerking van het beleidsplan kunnen helpen om de stad van morgen vorm te geven.

Het actieplan is een longlist met acties die de stad kan ondernemen om uitvoering te geven aan de voorstellen uit de beleidskaders. Het scant de mogelijkheden in de breedte, naar volgende fase toe wordt deze lijst concreter en scherper.

Wat staat er vooral in?

De thema’s van de beleidskaders – groeien, groenblauw en werken – zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom kiezen we voor één overkoepelend actieplan en bij elke actie wordt aangeduid aan welk beleidskader de actie vooral uitvoering geeft.

Het actieplan bestaat uit 4 soorten acties,

  • Acties voor een gebiedsgerichte aanpak van prioritaire structuren en projecten
  • Acties voor een correct kader voor projecten en vergunningen
  • Acties rond financieel beleid en grond- & pandenbeleid
  • Acties om te komen tot een aangepaste organisatie