Empowering Migrants to Be Representative Actors in Community Engagement

“I am an advocate for inclusivity within policy. I believe that change is possible. I do still catch myself in us-versus-them thinking, as if there is no connection possible between policy makers and citizens. But in the end we both want to make changes. So if we do reach out to each other, we can work towards improving our community and city. And that is why I really like to be a part of the EMBRACE project.”

Hoe leer je mensen met een migratie-achtergrond om hun stem te laten horen in het stadsbeleid? En hoe breng je de beleidsmakers met deze groep in contact? Dat wil Stad Mechelen met EMBRACE uitzoeken. 

EMBRACE is een leertraject, in de vorm van vier trainingssessies. Voor Mechelaars met buitenlandse roots enerzijds, en Mechelse beleidsmakers anderzijds. De burgers met migratieroots leren hoe het beleid gemaakt wordt in Mechelen en welke platformen er zijn voor burgers. De lokale beleidsmakers leren hoe ze deze groep Mechelaars kunnen bereiken en hoe ze hen effectief kunnen betrekken bij het beleidsproces. Na de trainingsessies gaan beide groepen in gesprek met elkaar om ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Samen beslissen ze dan welke onderwerpen verder worden uitgewerkt. En de focus hoeft niet enkel op diversiteit en integratie te liggen. Alle onderwerpen binnen elk beleidsdomein kunnen besproken worden. Wat leeft er bij hen, dat willen we samen uitzoeken. 

Waarom?

EMBRACE is een EU-project waaraan 6 Europese landen deelnemen. Stad Mechelen is één van de lokale partners van dit Europese project. Dit project vloeit voort uit de realiteit van toenemende superdiversiteit en transmigratie in Europa. De verschillen tussen landen, alsook steden en gemeenten, groeien. Dat heeft tot gevolg dat een one-size-fits-all-aanpak niet werkt. Steden hebben nood aan een stadsbeleid dat inspeelt op de eigen lokale context en dynamiek.

Mechelen is, met 129 verschillende nationaliteiten en 69 talen, één van de vier meest etnisch-cultureel diverse steden van Vlaanderen. Het spreekt voor zich dat Mechelen respectvol samenleven in diversiteit voorop stelt. Verbinding, inclusie, participatie en gelijke kansen zijn sleuteltermen.

Mechelen kiest resoluut om een integraal toegankelijke en warme stad te zijn. Waar iedereen een plek en een stem heeft, kan deelnemen en kan bouwen aan de stad van de toekomst. Voor mensen met migratieroots zijn de drempels om deel te nemen aan het beleid vaak te hoog. Ze zijn ook ondervertegenwoordigd in de formele participatieorganen. 

Daarom focust EMBRACE zich specifiek op deze groep Mechelaars. Om hen de kans te geven ervaring en kennis op te doen. En om hun stem te laten gelden. Het project sluit dus mooi aan bij de doelstellingen en missie van Stad Mechelen. 

Mechelaars met een migratieverleden én met interesse in het stadsbeleid.

Waarom zou je deelnemen aan EMBRACE?

In dit project willen we je vaardigheden aanscherpen, zoals: opkomen voor jezelf, communicatie, probleemoplossend denken/werken. Je leert er over de verschillende initiatieven en organen van beleidsparticipatie van de Stad Mechelen. Je krijgt ook de kans om in gesprek te gaan met personen die werken rond een bepaald beleidsthema.

Zo krijg je meer inzicht in de werking van jouw stad en kan je je bezorgdheden aankaarten. Wij willen dat iedereen zich thuis voelt in Mechelen en jouw engagement helpt daarbij.  

Lokale beleidsmakers

Wil jij als beleidsmaker zelf (meer) Mechelaars met een migratieverleden betrekken bij jouw beleid en/of werking? EMBRACE biedt de mogelijkheid om met hen in dialoog te gaan. Spreek met hen over de belangrijkste uitdagingen bij de creatie van het stadsbeleid. Samen maken jullie van Mechelen een stad waar alle burgers zich gehoord voelen.

Wanneer?

September 2022: trainingen (afgelopen)

Een korte opleiding voor beleidsmakers: Hoe betrek je mensen met migratieachtergrond bij de beleidsontwikkeling? Welke attitudes en vooroordelen werken belemmerend?

En aparte opleiding voor personen met migratieroots: Welke kanalen kan je gebruiken om beleid te beïnvloeden? Hoe kan je een probleem analyseren en oplossingsstrategieën voorstellen?

November-december 2022: luistersessies (afgelopen)

Mechelaars met migratieachtergrond deelden er met ons hoe ze zich voelen in Mechelen en hoe ze naar beleidsparticipatie kijken.

Er waren vier sessies met telkens ongeveer 5 deelnemers: Mechelaars met een migratieachtergrond. In totaal namen er 22 mensen deel. Een divers publiek qua leeftijd, gender, opleidingsgraad, en zo meer. We luisterden naar hun ervaringen en belevingen als Mechelaar.

En over één zaak waren alle deelnemers het unaniem eens: hun liefde voor Mechelen en 'de Mechelaar' is groot. 

Waar ze nog ruimte voor verbetering zagen:

 • ontmoetingen tussen andere Mechelaars (met dezelfde of een andere migratieachtergrond)
 • ontmoetingen tussen vrouwen
 • een toegankelijk beleid voor Mechelaars met een beperking
 • meer toegankelijke (eventueel meertalige) dienstverlening

Februari-Maart 2023: dialoogavonden (afgelopen)

Tijdens de dialoogavonden kwamen burgers en professionals van Stad Mechelen samen. Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, kwamen er ook nieuwe ideeën naar boven. Er werd vooral gesproken over de onderwerpen waar de Mechelaars nog ruimte tot verbetering of verandering zagen. 

April - Mei 2023: gezamenlijke workshops met beide groepen

In deze workshops worden de beleidsaanbevelingen gemaakt, die een antwoord moeten bieden op de gedeelde noden en ervaringen van de deelnemers. Ook tijdens deze workshops zitten burgers en professionals samen als gelijken waarbij dialoog en verbinding centraal staan. 

Meer weten?

Neem contact op met nina.vanbaelen@mechelen.be of tamara.stojanovic@mechelen.be


Project partners

 • SECOND TREE (GR)
 • Fundacio Maria Rosa de Mello e Faro de Carvalho Borges da Gama e Filhos (PT)
 • GLOCAL FACTORY COOPERATIVA SOCIALE (IT)
 • STAD MECHELEN (BE)
 • COMUNE DI PRATO (IT)
 • PLACE Network (FR)
 • REFUGEES WELCOME ITALIA ONLUS (IT)
 • ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI (SL)
 • Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor (SL)
 • MUNICIPALITY OF IOANNINA (GR)

Budget

Het totale projectbudget bedraagt 741.678,53 euro waarvan 90% gefinancierd door AMIF.

Looptijd

Het project loopt van 01 januari 2022 tot en met 31 december 2023. 

       


EMBRACE is opgericht door de Asylum, Migration and Integration Fund van de Europese Unie. De inhoud van deze publicatie geeft uitsluitend de mening van de auteur weer en valt enkel onder zijn/haar verantwoordelijkheid. De Europese Commissie is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik (dat gemaakt kan worden) van de inhoud.