Het FJC pakt het maatschappelijk thema intrafamiliaal geweld op een duurzame, efficiënte en doeltreffende manier aan.

Het FJC Mechelen is een regionale netwerkorganisatie die de vakkennis van verschillende diensten rond IFG bundelt.

Het FJC Mechelen heeft 3 taken:

 • de samenwerking tussen de verschillende partners op het terrein (parket, politie, hulp- en dienstverlening en bestuur) coördineren en bevorderen.  De organisatie van het intersectoraal casusoverleg en de inzet van neutrale FJC-casusregisseurs is de kerntaak van het FJC.  Dit casusoverleg wordt juridisch gekaderd in het Protocol ‘intersectoraal casusoverleg IFG – FJC Mechelen’ en bijhorend regionaal draaiboek.
  Het FJC hanteert een 3 sporen beleid:
  • Spoor 1 : advies en consult
  • Spoor 2 : trajectopvolging door een FJC-regisseur (outreachend, aanklampend, vraaggericht)
  • Spoor 3 : ketenaanpak voor de hoogrisico- en multiproblemsituaties
 • inspelen op hiaten in het bestaande hulpverleningsaanbod door nieuwe samenwerkingen op te zetten of door een eigen aanbod te ontwikkelen (lotgenotenwerking, groep Moedige Moeders, …)
 • de expertise rond IFG bij de samenwerkingspartners en andere lokale stakeholders vergroten (consultfunctie, vorming, sensibilisering, …)

Het FJC Mechelen is lid van de Europese Alliantie Family Justice Centers

Wil je meer info of wil je een dossier aanmelden?