Verantwoord omgaan met waardevol niet-beschermd erfgoed houdt in dat beslissingen over gebruik, onderhoud, aanpassing, uitbreiding en sloop genomen worden met kennis van en respect voor het waardevol karakter.

Een van de instrumenten die de Vlaamse overheid kan inzetten om onroerend erfgoed te behouden, is de vaststelling van een inventaris. Hierdoor worden een aantal rechtsgevolgen van kracht voor deze inventarisitems. Je kan de vastgestelde inventaris van het onroerend erfgoed online raadplegen.

Voor geïnventariseerde panden zijn er ook specifieke regels in de stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen.

Is je pand geïnventariseerd en heb je (ver)bouwplannen?

Voor alle informatie over de nodige stedenbouwkundige vergunningen kan je bij de bouwdienst van de stad Mechelen terecht. De bouwdienst zal waar nodig advies inwinnen bij de dienst Projecten en Monumenten. 

Ten gunste van gebouwen uit de vastgestelde inventaris gelden er binnen het onroerend erfgoedbeleid, stedenbouwkundig, woon- en energieprestatiebeleid een aantal uitzonderingsmaatregelen, met als doel dit bouwkundig erfgoed zoveel mogelijk te vrijwaren. Komt jouw eigendom voor in de vastgestelde lijst, dan gelden vier wettelijke rechtsgevolgen.

Wil je meer informatie over geïnventariseerde panden?

Het bouwkundig erfgoed van de stad Mechelen werd geïnventariseerd vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw. De resultaten verschenen in de publicaties ‘Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België, delen 9n en 13n2'.

Op 14 september 2009 werd de ‘Inventaris van het bouwkundig erfgoed’ voor het eerst vastgesteld. Per gemeente was er zo een overzichtelijke lijst van het bouwkundig erfgoed. Het gebouwd patrimonium in Vlaanderen werd in kaart gebracht. Omdat de visie op onroerend erfgoed evolueert en het patrimonium in Vlaanderen onderhevig is aan veranderingen zoals verbouwingen, sloop en adreswijzigingen, moet de inventaris jaarlijkse geactualiseerd worden.

De inventaris geeft je niet alleen een overzicht van erfgoed. Hij heeft ook een juridische kant. Op basis van de inventaris verschijnt jaarlijks een vastgestelde lijst van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. Voor gebouwen op deze lijst gelden bepaalde rechtsgevolgen. Wat houdt een vaststelling precies in? En is jouw erfgoed vastgesteld? Meer informatie hierover vind je op de website inventaris.onroerenderfgoed.be