Alle Mechelaars (v/x/m) zijn gelijkwaardig

Voor de Stad Mechelen is de gendergelijkheid en -gelijkwaardigheid (inclusief de gelijkheid van vrouwen en mannen) van alle burgers een fundamentele en onaantastbare hoeksteen van onze open samenleving die door diversiteit wordt gekenmerkt. Deze beginselen van gendergelijkheid en non-discriminatie zijn verankerd in de Belgische Grondwet, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en de grondverdragen van de Europese Unie. Ieder heeft dezelfde rechten en plichten, zowel op volwassen leeftijd als tijdens de kindertijd, ongeacht genderidentiteit, genderexpressie of geslacht. Elke Mechelaar moet dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen, en dezelfde dromen en ambities kunnen koesteren en waarmaken.

  • Mechelen is bovendien een stad waar alle burgers samen met elkaar leven. Dit samen leven met elkaar behoort tot de kern van onze maatschappij. Een stad die de publieke ruimte opdeelt naargelang gender of geslacht wijzen we resoluut af.
  • De Stad Mechelen wijst iedere vorm van discriminatie af. Mechelen wil actief gelijkheid en gelijkwaardigheid van elke burger ongeacht genderidentiteit, genderexpressie of geslacht waarborgen en verdedigen, evenals het samen leven met elkaar. De Stad Mechelen onderschrijft de vrijheid van meningsuiting evenals de vrijheid van levensbeschouwing maar verzet zich tegen elk maatschappelijk, cultureel, sociaaleconomisch, politiek of religieus obstakel dat de gelijkheid en gelijkwaardigheid van haar burgers aantast of in vraag stelt.
  • Elke Mechelaar, ongeacht genderidentiteit, -expressie, -oriëntatie of geslacht moet zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en zich veilig kunnen bewegen in de publieke ruimte in Mechelen.

Wie deel uitmaakt van de Mechelse samenleving moet deze principes aanvaarden en respecteren. Deze principes maken het samenleven in diversiteit in onze stad mogelijk en bakenen tegelijk de grenzen ervan af. Het zijn immers onmisbare bouwstenen om de vrijheid, de waardigheid en integriteit van elke Mechelaar te garanderen. Stad Mechelen engageert zich om via al haar beleidsdomeinen op structurele wijze de gendergelijkheid te promoten. Tevens roepen we elke Mechelaar op om zonder uitzondering te kiezen voor een samenleving die op deze fundamenten gebouwd is, om ervoor op te komen en actief mee te werken aan het respecteren ervan.