We sprokkelen voortdurend ideeën uit jeugdbewegingen in Mechelen. Misschien iets voor jullie groep... of misschien niet, maar bekijk ze vooral eens op het gemak. We proberen regelmatig nieuwe input toe te voegen.


Minimum- en maximumprijs op kamp bij chiro Libertus

In Chiro Libertus kunnen ouders kiezen hoeveel ze betalen om hun kind op kamp te sturen. Het is te zeggen: er is een minimumbedrag en een maximumbedrag. Ouders kunnen kiezen voor de minimumprijs, maximumprijs of iets ertussen.

ACHTERGROND: een kamp was altijd sterk verlieslatend voor de Chirogroep. Met een nieuwbouwproject in het vooruitzicht lag een verhoging van de kampprijs op tafel. Er werd voor een sociale variant gekozen, met een minimum- en maximumprijs: het maximumbedrag is iets meer dan de werkelijke kostprijs van een kamp per kind. Het minimumbedrag is de oude kampprijs (in 2017 was er € 45 verschil tussen beide bedragen). Zo houden ze het kamp toegankelijk voor iedereen, en het verlies klein!

Extra kampacties: vanaf drie kinderen krijgen gezinnen een korting. Bovendien kunnen ouders er voor kiezen om te ‘kampsparen’. Ouders kunnen dan tijdens het jaar een bedrag geven aan de verantwoordelijke leidster. Zij houdt bij wie hoeveel heeft betaald, en dat bedrag gaat af van de kampprijs. Zo hoeven (grote) gezinnen niet in één keer een hoog bedrag te betalen.


Onthaal bij KSA Mechelen

Elke zaterdag staan er één of meerdere leiders aan de poort van KSA Mechelen. Zij heten de leden en ouders welkom. Welke leiders dat doen, varieert. De gezamenlijke afspraak is dat elke afdelingsleiding voor 14u al het materiaal voor de werking moet klaar hebben. Vanaf dan is de leiding paraat voor de leden. Zij zijn ofwel aanwezig op de speelplaats, ofwel staan ze aan de poort om toekomende leden en ouders aan te spreken. De opening van KSA Mechelen start om 14u30.

Bij een aantal chiro's, zoals chiro Heffen en chiro XL, staat de volwassen begeleider elke week aan de inkom als aanspreekfiguur. Zij hebben als extra troef dat de contactpersoon elke week dezelfde is. Bovendien staat de volwassen begeleider qua leeftijd en leefwereld dichter bij de ouders dan de leiding. Dat kan de drempel verlagen om hem/haar aan te spreken en vragen te stellen over de werking.


2dehandsuniformen bij gidsen Parsifal

Communicatie: in december 2017 zijn de gidsen van Parsifal met een 2dehandssysteem van uniformen gestart. Via Facebook en de website werd een oproep gelanceerd om oude (te kleine) uniformen binnen te brengen. Daar kwam massaal veel respons op. 

Nadien werden geplastificeerde papieren met de prijzen opgehangen aan de poort. Daarbij ook de boodschap dat er nog steeds dingen konden binnengebracht worden. Regelmatig worden nieuwe oproepen gelanceerd om oude uniformen binnen te brengen. Goede (en blijvende) communicatie lijkt belangrijk te zijn om van een 2dehandssysteem een succes te maken.

Praktische organisatie: er is een werkgroepje met vier leidsters, waarvan één groepsleidster. Elke week doet iemand anders de verkoop (kassa bijhouden, aanspreekpunt). De stock ligt in een bak in het leidingslokaal en wordt iedere week buitengezet. De prijzen zijn 1/3 van de nieuwe prijs


Persoonlijk contact met (nieuwe) ouders bij veel jeugdbewegingen

In scouts Katrom gaat de nieuwe takleiding op huisbezoek bij elk gezin voor het begin van het werkjaar. Zo leren de ouders de jongeren kennen aan wie zij hun kinderen een heel jaar zullen toevertrouwen. Zij kunnen vragen stellen en/of delicate informatie (bv. ADHD/autisme/...) over hun kind meegeven. Ook bij chiro XL wordt elk chirogezin thuis bezocht in het begin van het werkjaar. Bij scouts Heilig Kruis gaat de leiding zelfs ongeveer maandelijks op huisbezoek, en zeker bij het begin van jaar en voor kamp en weekends. 

Andere jeugdbewegingen vonden de huisbezoeken een te groot engagement. Zij schrijven leden zoveel mogelijk persoonlijk in door de afdelingsleiding (= takleiding). Dat gebeurt dan in de lokalen, aan een aparte tafel per tak/afdeling/ban. Sommige doen dat na een activiteit eind september, andere op een feestactiviteit (scouts Gummarus en gidsen OLV).

Bij KSA Ter Hert en chiro Libertus hanteren ze een mengvorm: enkel bij nieuwe leden vindt een huisbezoek plaats. Bij chiro Heffen gaan ze bij alle leden van de jongste afdeling op huisbezoek. De andere leden worden zoveel mogelijk door de takleiding ingeschreven aan de lokalen na een activiteit. 

Inschrijving voor weekends of het kamp gebeurt door de meeste van deze goede praktijkvoorbeelden in de lokalen zelf, aan een aparte tafel per tak/afdeling/ban. Ook daar is gelegenheid voor ouders om nog vragen te stellen aan de leiding over wat er te gebeuren staat of om delicate informatie (bv. bedplassen) mee te geven en te kijken wat haalbaar is voor de leiding.

Bref: persoonlijk contact met ouders wordt op veel goede manieren gerealiseerd in Mechelen!


Bonusplaatsen bij chiro Libertus 

Chiro Libertus ligt in wijk Nekkerspoel, een superdiverse wijk. Die diversiteit is niet weerspiegeld in de leden- en leidingsgroep. Daar wou de leiding iets aan doen, maar er was 1 probleem: de jongste drie afdelingen waren volzet. Nieuwe plaatsen worden verdeeld via online aanmelding in juni van het jaar voordien. Dat legt meteen een hoge drempel voor nieuwe gezinnen die niet weten of de jeugdbeweging wel iets voor hun kind is.

Daarom besloot de leiding om bovenop de bestaande plaatsen voor elk geboortejaar twee bonusplaatsen te creëren. Die kunnen niet worden ingevuld via aanmelding. De chiro nodigt zelf gezinnen uit om te komen kennismaken en, als het meevalt, de plaatsen in te vullen. Doelgroep van deze actie zijn gezinnen (1) uit de wijk en (2) van niet-Belgische origine. Voor de identificatie van deze gezinnen werken ze samen met de diverse buurtschool (waar oh2k een chiro-ouder in de ouderraad zit) en met J@m.


Nauwe samenwerking van Chiro XL met 'De Sibbe'

Sinds 6 à  7 jaar heeft Chiro XL een nauwe samenwerking met De Sibbe, een huis voor begeleiding van jonge kinderen en hun ouders.

Deze samenwerking is tot stand gekomen door een oud leidster die er werkte en is al die jaren blijven bestaan. Door in dialoog te gaan, hebben beide partijen (Chiro en De Sibbe) elkaar leren kennen en verwachtingen kunnen uitspreken. De samenwerking verloopt ondertussen automatisch en heel vlot!

De opvang in de Sibbe is tijdelijk. De kinderen die er verblijven (≤12 jaar) kunnen dus ook maar tijdelijk naar de Chiro komen. Aan het begin van elk Chirojaar wordt er aan hen gevraagd of ze hiervoor interesse hebben. Niemand wordt hiertoe verplicht. Uiteraard geldt hier ook de probeerperiode van 3 keer. Chiro XL zorgt voor een gepaste financiële tegemoetkoming. Ze beschikken ook over een reserve aan materiaal zoals veldbedden, slaapzakken, .. zodat de kinderen ook gemakkelijk mee op kamp kunnen als ze dat willen. Het aantal kinderen dat jaarlijks komt, verschilt uiteraard van jaar tot jaar.


Deelname van Chiro Muizen aan het project 'Iedereen mee op kamp'

 ‘Iedereen mee op kamp’ is een project waarbij Chirojeugd Vlaanderen jaarlijks een oproep doet om kinderen en jongeren in een kwetsbare positie mee te nemen op kamp.

In de zomer van 2018 en 2019 nam Chiro Muizen deel aan het project. Met een heleboel flyers startte de zoektocht in OKAN-klassen en werden potentiële geïnteresseerden aangesproken via contacten binnen de stad. Bij interesse werden contactgegevens uitgewisseld en vond er een ontmoeting plaats op de Chiro. Nieuwkomers kregen dan meer informatie over hoe een kamp zou verlopen en was er ook de ruimte om bijkomende vragen te stellen. De bagagelijst werd samen overlopen. Slaapgerief en dergelijke dat het gezin niet had, werd opgevangen door de Chiro. Ze lanceerden een oproep naar andere ouders om zo het nodige materiaal te verzamelen. Daarnaast konden zij ook beroep doen op hun eigen verloren voorwerpen. Vooraleer ze effectief op kamp vertrokken, was er ook de mogelijkheid voor het kind / de jongeren om een aantal keer te proberen op zondag, om de groep en leiding toch al wat te leren kennen.

Tijdens beide zomers gingen er 4 nieuwkomers mee, waarvan er in totaal 3 ook zijn gebleven. De anderen woonden helaas te ver en was het dus voor hen praktisch niet haalbaar. Het Nederlands van alle nieuwkomers ging gedurende het kamp met grote stappen vooruit, wat dus betekent hoe waardevol dit was voor hen! Ook voor de leiding was dit een leerrijk proces.


Een mooi 'feel good' praktijkvoorbeeld bij gidsen Parsifal

Elke leiding krijgt al eens te maken met ‘storend gedrag’ binnen de eigen groep: Kinderen die niet luisteren, agressief worden, ruziemaken, spelletjes saboteren, .. Belangrijk hierbij is dat de situatie ook vanuit het standpunt van het kind kan bekeken worden.

Zo was er op kamp bij scouts Parsifal eens een kind dat dagelijks ‘storend gedrag’ vertoonde, zodat het niet meer houdbaar was voor de groep. Een leidster heeft toen het initiatief genomen om ter plekke een boekje in elkaar te knutselen waarin het kind dagelijks stempels per dagactiviteit kon verzamelen.

Bij de communicatie naar het kind toe werd de focus vooral op haar gevoel gelegd. Er werd erkenning gegeven aan het feit dat ze het wat moeilijk had in de groep, maar dat andere kinderen dat niet altijd leuk vonden en haar dan misschien zouden uitsluiten. Dat wou ze natuurlijk niet!

Elke avond nam de leidster het kind op een onopvallende manier even apart om samen de dag te overlopen. Voor elke dagactiviteit (het eten, de spellekes, ..)  dat goed was verlopen, kreeg ze een sticker. Als ze op het einde van het kamp een bepaald aantal stempeltjes had verzameld, kreeg ze een klein cadeautje. Tijdens deze gesprekjes liet de leidster vooral het kind aan het woord: Hoe vond ze zelf dat ze zich gedragen had? En waarom? Het viel de leidster op dat ze dat meestal zelf wist. Gaandeweg het kamp verbeterde haar gedrag ook.

Een mooi dagelijks voorbeeld waarbij leiding zich aanpast aan omstandigheden, en waarvan er ongetwijfeld nog veel te vinden zijn in andere jeugdbewegingen.