De Vlaamse wetgeving bepaalt wanneer je plannen vergunningsplichtig,meldingsplichtig of vrijgesteld zijn. Dit vind je terug op de https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

De stad Mechelen heeft een verordening waardoor sommige handelingen of werken alsnog vergunningsplichtig zijn.

Heb je vragen hierover dan helpen we je op weg op basis van je plannen.

Je kan op twee manieren een omgevingsvergunning aanvragen:

 • Digitaal : Alle vergunningen verlopen via één digitaal loket: Omgevingsloket Vlaanderen. De aanvrager wordt via het Omgevingsloket op de hoogte gehouden van alle stappen en beslissingen.
 • Papier : Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een dossier nog op papier worden ingediend. Let wel dat er een extra administratieve kost van 327 € aan verbonden is bovenop de dossierkosten. De dienst omgeving is verplicht dit dossier te digitaliseren en op te laden in het omgevingsloket.

 

Gedurende de 30 dagen van het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaar indienen in het omgevingsloket. Je kan jouw bezwaar eventueel  schriftelijk bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.

Via de ‘bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning’ (gele affiche).

De gegevens voor de affiche worden opgeladen in het omgevingsloket. De Stad Mechelen verzendt de affiche per post naar de aanvrager (aanvrager-vertegenwoordiger indien er meerdere aanvragers zijn).

De aanvrager dient de volgende zaken in orde te brengen:

 • Hang de gele affiche ten laatste 1 dag voor de start van het openbaar onderzoek uit. De manier waarop dit moet gebeuren wordt je uitgelegd in een brief die bij de affiche zit.
 • De dag van de aanplakking, dient de aanvrager dit te melden in het Omgevingsloket. (Dit is belangrijk om procedurefouten te vermijden.)

 

 

Let op het gaat hier over een stedenbouwkundige handeling. Er is een verschil mogelijk met een milieuaanvraag of een verkavelingsaanvraag.

 • Je kan met de werken starten tot 2 jaar nadat u een omgevingsvergunning hebt gekregen. In geval van overmacht kan de termijn om de werken te starten met 2 jaar worden verlengd.
 • Het gebouw moet uiterlijk 5 jaar na aflevering van de vergunning winddicht zijn.
 • Je mag de werken niet meer dan 3 jaar onderbreken.

Plannen en foto's moeten voldoen aan technische richtlijne opgelegd door de Vlaamse Overheid. In het normenboek staan duidelijk opgelijst aan wat de plannen en foto's moeten voldoen.

Aanvragen zonder de medewerking van een architect kunnen onder bepaalde voorwaarden ingediend worden via de snelinvoer. www.omgevingsloketvlaanderen.be/gebouw 

Het gaat meestal over kleine werken op en rond een gebouw  www.omgevingsloketvlaanderen.be/gebouw zoals gevelwijzigingen, aanleg van een terras, plaatsen van een veranda,… 

De dossierstukken moeten voldoen aan de technische richtlijnen opgelegd door de Vlaamse Overheid. Deze richtlijnen kan u terugvinden in de normenboeken www.omgevingsloketvlaanderen.be/normenboeken-voor-dossiersamenstelling .  

Wanneer je meerdere handelingen tegelijk wilt aanvragen, is dit altijd via een omgevingsvergunning en niet via de snelinvoer

 

Voor werken waarvoor eeen omgevingsvergunning of melding voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook medewerking van een architect verplicht.

Op voorwaarde dat er geen constructievewijzigingen gebeuren en dat de stabiliteit va het gebouw niet wijzigt, zijnsommige ingrepen vrijgesteld van de medewerking van een architect.  https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/uitbreiden

 

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan iedereen basisgegevens raadplegen in het omgevingsloket via deze link https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan iedereen het volledige dossier inkijken in het Huis van de Mechelaar, mits het maken van een afspraak.

Wanneer je een dossier hebt ingediend, wil je natuurlijk zo snel mogelijk een resultaat zien. Afhankelijk van de aard van je dossier beslist de overheid welke van de twee onderstaande procedures gevolgd moet worden. De gewone procedure en de vereenvoudigde procedure.

Gewone procedure

Termijn: tussen 105 – 180 dagen, na de volledig- en ontvankelijkverklaring

 1. De aanvrager krijgt via het omgevingsloket een verklaring van volledig- en ontvankelijkheid of onvolledig -en onontvankelijkheid. 
  • bij volledigheid: het dossier loopt door
  • bij onvolledigheid: het dossier stopt. (Kopieer uw dossier in het loket en maak een nieuwe aanvraag aan. Voeg hieraan de ontbrekende stukken toe.)
 2. Er worden adviezen gevraagd aan allerlei bevoegde instanties (bv. brandweer, ...). De aanvrager krijgt hiervan korte berichten via het Omgevingsloket en kan de stand van zaken zo vlot opvolgen.
 3. Het openbaar onderzoek (gele affiche in het straatbeeld en online op de website van stad Mechelen: loopt samen met het opvragen van de adviezen. (Duur 30 dagen)

Vereenvoudige procedure

Termijn: eindbeslissing wordt genomen binnen de 60 dagen na volledig- en ontvankelijkverklaring

 1. De aanvrager krijgt een volledigheids- of onvolledigheidsbewijs toegestuurd. (Na 30 dagen)
  • bij volledigheid: het dossier loopt door
  • bij onvolledigheid: het dossier stopt. (Kopieer uw dossier in het loket en maak een nieuwe aanvraag aan. Voeg hieraan de ontbrekende stukken toe.)
 2. Er worden adviezen gevraagd aan allerlei bevoegde instanties (bv. brandweer, ...). De aanvrager krijgt hiervan korte berichten via het Omgevingsloket en kan de stand van zaken zo vlot opvolgen.
 3. Geen openbaar onderzoek.

'Kleine werken op en rond een gebouw' kan u aanvragen via de snelinvoer. dit is een afgeslankte versie van het Omgevingsloket.

De snelinvoer kan u niet gebruiken voor werken:

 • die de functie wijzigen
 • die het aantal woongelegenheden wijzigen
 • die constructieve wijzigingen bevatten (dwz ingrepen met impact op de stabiliteit)

Hiervoor gebruikt u het Omgevingsloket.

Een aanvraag in de snelinvoer kan maar één handeling bevatten (bv. aanleg van een terras), terwijl een aanvraag in het Omgevingsloket meerdere handelingen kan bevatten (bv. verbouwen van een woning én het slopen van een garage).

 • U krijgt geen ontvangstmelding of antwoord op je bezwaar.
 • Alle bezwaren worden behouden in het dossier. Je bezwaar wordt tijdens de beoordeling van het dossier bekeken. Wanneer het relevant is voor de beoordeling naar het resultaat, wordt dit mee opgenomen in de besluitvorming.

Vrijstelling

Bepaalde stedenbouwkundige handelingen zijn vrijgesteld van vergunningsplicht. Deze vind je terug in het vrijstellingsbesluit (link) voor stedenbouwkundige handelingen. Kijk ook de stedenbouwkindige verordening na want ik sommige gevallen legt de Stad strengere voorschriften op den de algemene regels die op Vlaams niveau gelden.

Melding

Bij een melding is het aanvragen van een vergunning niet nodig. Je moet dan de procedure voor melding volgen.

Of er voor uw project een meldingsplicht geldt in plaats van een vergunningsplicht, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Doe daarom steeds eerst navraag bij de bouwdienst.

Omgevingsvergunning 

Waarvoor moet deze omgevingsvergunning dienen?

 • Stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning of bouwvergunning) : bv. bouwen, verbouwen, slopen, graven, bomen vellen,...
 • Exploitatie van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA, vroegere milieuvergunning).  bv. opslaan van gevaarlijke stoffen (giftig, brandbaar, explosief) of produceren van mogelijke geluidshinder. Bijstellen van bijzondere voorwaarden in een vergunning voor exploitatie van een IIOA.
 • Kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische machtiging of vergunning) bv. kleinhandel, netto handelsoppervlakte van de zaak is meer dan 400 m².
 • Verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning)  bv. splitsen van een grond in minstens twee onbebouwde loten, om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond.  
 • Of het bijstellen van de voorschriften of het plan van een bestaande verkaveling (op perceelsniveau) of afstand doen van de verkavelingsvergunning.
 • Vegetatiewijziging (vroegere natuurvergunning)  bv. verwijderen van vegetatie, wijzigen van het reliëf,... in gebieden met vooral natuur.

Stedenbouw: Als u bepaalde werken gaat uitvoeren zoals bouwen, verbouwen, slopen, bomen vellen,… is de algemene regel dat u een vergunning aanvraagt. 
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/stedenbouwkundige-handelingen

Milieu: Als u in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/exploitatie-van-een-ingedeelde-inrichting-of-activiteit-iioa

Stedenbouw en milieu: Via het doorlopen van één enkele vergunningsprocedure kan een project een vergunning krijgen voor zowel het bouwen als exploiteren. De integrale beoordeling voorkomt onduidelijkheden bij de uitvoering. De wetgeving verplicht tot het samen indienen van onlosmakelijk verbonden activiteiten.
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/de-omgevingsvergunning

Vegetatiewijziging: In bepaalde zones moet voor een aantal activiteiten die de natuur kunnen schaden of wijzigen een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging worden aangevraagd.
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/vegetatiewijzigingen

Kleinhandel: Als u een kleinhandelszaak wilt openen, met andere woorden een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek, dan hebt u daarvoor een speciale omgevingsvergunning nodig, de kleinhandelsvergunning.
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/kleinhandelsactiviteiten