De meerderheid van onze jongeren bereikt zonder obstakels de eindmeet van het onderwijssysteem. Met hun kwalificatie in de hand, zetten zij de stap naar een vervolgopleiding in het hoger onderwijs, of starten zij hun werkloopbaan. Toch verlaten ieder schooljaar meer dan 7.000 jongeren in het Vlaamse onderwijssysteem de schoolbanken zonder kansrijke kwalificatie.

 Ook in Mechelen gaat het jaarlijks om een (te) groot aantal. Stad Mechelen wil het aantal vroegtijdig schoolverlaters in Mechelen dan ook doen dalen.

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij: Anke.Anthoni@mechelen.be

Werken aan leerrecht in diversiteit

In 2017 startte de stad een intensieve dialoog tussen onderwijspartners en referentiegroep, ‘voorbeeldmensen’ uit de Marokkaanse deelgemeenschap. Het gaat om veelvuldige gesprekken MET elkaar, niet over elkaar. Inzet is de grote ongekwalificeerde uitstroom in Mechelen beperken. 

 Drie kernvragen staan daarbij centraal:

    1. Hoe kunnen we schoolachterstand bij de jongeren inhalen? Hoe kunnen we welbevinden verhogen?
    2. Hoe kunnen we ouderbetrokkenheid vergroten bij moeilijk bereikbare ouders?
    3. Hoe kunnen we meer diversiteit realiseren in onze leerkrachtenteams?

Dat leidt tot volgende doelstellingen:

 actieplan

Deze principes worden vertaald in een actieplan Onderwijs en Diversiteit. Dit actieplan ontvouwt zich ondertussen in verschillende acties.