Spijbelen mag niet!

In België geldt de leerplicht. Dit wil zeggen dat kinderen vanaf 1 september van het kalenderjaar van hun 6de verjaardag les moeten volgen. Dit mag ook via huisonderwijs en privé-onderwijs. Ze zijn voltijds leerplichtig tot hun 15 of 16 jaar. Nadien kunnen leerlingen ook overstappen naar het het deeltijds onderwijs, een middenstandsvorming of een andere erkende opleiding volgen. De leerplicht eindigt op 18 jaar.

Deze regel geldt voor alle kinderen die in België verblijven, ook die met een vreemde nationaliteit, met rondreizende ouders of met ouders die geen officiële papieren bezitten. Ouders zijn verantwoordelijk dat hun kind, in de periode tussen 1 september en 30 juni, regelmatig de lessen volgt. Wanneer kinderen wegblijven van school zonder geldige reden, spreekt men van spijbelen. Natuurlijk mag je je kind thuishouden als het ziek is. Ziekte is een geldige reden.

Maar spijbelen kan een signaal zijn dat er wat aan hand is, dat het kind bv. thuis problemen heeft. Het is een delicaat gegeven en zelfs gewettigde afwezigheid kan op problemen wijzen. Te vaak afwezig zijn op school kan immers een succesvolle schoolcarrière in het gedrang brengen.

Leerkrachten

Voor leerkrachten die vaak geconfronteerd worden met spijbelgedrag is het een uitdaging om blijvend met passie les te geven en grip te krijgen op de schoolmotivatie van leerlingen. Nochtans kunnen leerkrachten en leerlingen samen het verschil maken in de aanpak van spijbelen. Wanneer ex-spijbelaars terug naar school gaan, dan speelt de leerkracht voor hen een belangrijke rol om vol te houden. Het is een enorme taak voor zowel de leerling als de leerkracht, om de negatieve spiraal van afwezigheden te doorbreken en de band met de school te herstellen.

In de kortfilm "Ik ben blij dat je terug bent op school" getuigen ex-spijbelaars en leerkrachten over wat werkt en niet werkt in het stoppen met spijbelen.

Wat als een kind 'problematisch' afwezig is?

Als een kind meer dan 5 halve dagen ongewettigd afwezig is (zowel in voltijds als deeltijds onderwijs), schakelt de school het CLB in. Wanneer dit niet helpt, kan de school de politie inschakelen en een spijbelcontract opstellen tussen ouders, school en kind. Als ook dat geen resultaat oplevert, wordt er een proces-verbaal opgemaakt dat vervolgens naar het parket gaat of overgemaakt wordt aan het ministerie van Onderwijs en Vorming. Het ministerie kan dan verdere maatregelen treffen. Een leerling die twee jaar na elkaar te weinig naar school gaat, zal in het tweede jaar zijn/haar schooltoelage moeten terugbetalen.

Tuchtmaatregelen op school

  • In het basisonderwijs mag een kind niet zomaar naar huis gestuurd worden. Het kan wel (tijdelijk) geschorst of (definitief) uitgesloten worden, maar de school moet voor opvang zorgen tot de schorsing voorbij is of het kind ingeschreven is in een andere school.
  • In het secundair onderwijs kan een jongere tijdelijk of definitief de toegang geweigerd worden, maar als ouder kan je wel een schriftelijk verzoek indienen en vragen voor (tijdelijke) opvang. Het is de school die beslist om daar al dan niet op in te gaan en onder welke voorwaarden. De school moet daarbij de tuchtregels respecteren die in het schoolreglement staan.

Meer info over spijbelen kan je vinden op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming