Hier werd in het verleden met PFOA (ook een stof uit de PFAS-familie) gewerkt en PFOS-houdend blusschuim gebruikt. Onderzoek wees uit dat er geen ernstige en algemene verontreiniging is door PFOA en PFOS. Noch op de site van Chemours zelf als van het naburige bedrijf Axalta.

Meetresultaten

De waarden op de site van Chemours bedragen 26 microgram PFOS per kilogram droge stof (norm: 1949 microgram / kg droge stof) en 41 microgram PFOA per kilogram droge stof (norm: 643 microgram / kg droge stof).
Er werden wel enkele vlekken teruggevonden waar met PFOS-houdend blusschuim is gewerkt, maar dat is zonder gevaar voor het grondwater. Er is ook een vlek van historische verontreiniging geïdentificeerd die verder onderzoek vraagt. Het productieproces zelf is een gesloten circuit, waardoor de kans op ernstige verontreiniging in de buurt klein is.

Extra onderzoek

Dat is vooral uit voorzorg en om uit te sluiten dat er geen historische PFAS-vervuiling in de omgeving te vinden is. Het beschrijvend bodemonderzoek wordt ook versneld opgestart.

In de week van 28 juni werden daarom extra stalen genomen van de bovenste bodemlaag in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf. Het gaat om locaties met onverstoorde bodem op openbaar domein grenzend aan de woonwijk, ter hoogte van enkele tuinen. Zo krijgen we een globaal beeld van de omgeving.

Update 27 juli

De resultaten zijn ondertussen gekend en zijn geruststellend. Er werden in de woonwijk geen overschrijdingen van de toetsingswaarden van de bodemsaneringsnormen vastgesteld. Enkel op een braakliggend, afgesloten terrein dat eigendom is van Du Pont de Nemours werd een overschrijding van de normen voor bodem en grondwater vastgesteld. Dit komt waarschijnlijk door de oefeningen in het verleden met blusschuim door de interne brandweer van het bedrijf. Verder onderzoek wordt hier uitgevoerd om deze verontreiniging volledig in kaart te brengen. De resultaten worden verwacht in de week van 12 augustus en zullen dan gecommuniceerd worden.

Update 25 augustus

Deze resultaten van het verder onderzoek zijn ondertussen gekend. De bijkomende metingen bevestigen dat er enkel een lokale verhoging is met PFOS en PFAS en dit zowel in de bodem als het grondwater. DuPont de Nemours bekijkt nu welke vervolgstappen er nog nodig zijn voor deze verontreiniging.

Voorzorgsmaatregelen

Op basis van deze resultaten zijn geen voorzorgsmaatregelen voor het grondgebruik in de woonwijk van toepassing. Maar wel op het gebruik van het grondwater. Dat komt omdat de verontreiniging zich niet kan verspreiden via de bodem maar wel via het grondwater. De stroomrichting van het grondwater loopt van de woningen weg, maar uiteraard willen we geen risico’s nemen. Daarom ga je best na of je kraanwater wel of niet afkomstig is van een grondwaterput. Het is geen probleem om hiermee je auto te wassen, afrit af te spuiten en bijvoorbeeld je wc door te spoelen. Maar het grondwater is niet geschikt voor consumptie of besproeien van gewassen.

Contact Chemours en DuPont de Nemours

Voor vragen over de gevolgde werkwijze en onderzoeken kan je terecht bij Chemours zelf, via

en bij DuPont de Nemours via