Maak een afspraak

Wie kan een kind erkennen?

 •  de vader
 • de meemoeder

Waar aanvragen?

Aanvragen kan in de gemeente waar:

 • persoon die kind wil erkennen, moeder of kind gedomicilieerd is of
 • waar het kind geboren is

Wanneer aanvragen?

 • voor de geboorte
 • bij geboorteaangifte ( erkenning kind tijdens de geboorteaangifte: zie geboorteaangifte)
 • op een later moment na geboorte

Voorwaarden

Hoe aanvragen?

De persoon die het kind wil erkennen, komt naar het stadskantoor met:

 • moeder (als kind nog niet geboren is of jonger dan 12 jaar is)
 • moeder en kind (als kind ouder dan 12 jaar is)
 • kind (als kind meerderjarig of ontvoogd is)

Meebrengen

 • attest van de dokter met vermoedelijke bevallingsdatum (voor de geboorte)
 • model van verklaring van naamkeuze ( na de geboorte)
 • geboorteakte van het kind  (na de geboorte)
 • bewijs van identiteit van moeder en erkenner
 • bewijs van nationaliteit, bewijs van inschrijving in de bevolkings-of vreemdelingenregisters of actuele verblijfplaats van de moeder en erkenner
 • bewijs van ongehuwde staat of ontbinding/nietigverklaring huwelijk van de moeder
 • bewijs van ongehuwde staat of ontbinding/nietigverklaring huwelijk van de erkenner, indien het toepasselijk recht bepaalt dat een gehuwde persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan de echtgeno(o)t(e)
 • ieder ander authentiek stuk waaruit blijkt dat in hoofde van de betrokkene is voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarden om een kind te erkennen (voor niet-Belgen)

 Belangrijk!

 • de ambtenaar van de burgerlijke stand vraagt de voor te leggen akten en documenten zelf op indien ze in België beschikbaar zijn.
 • partijen die op de datum van de aangifte zijn ingeschreven in het bevolkings-of vreemdelingenregister worden vrijgesteld van het voorleggen van een bewijs van nationaliteit, burgerlijke staat en inschrijving. In dat geval levert de ambtenaar van de burgerlijke stand een uittreksel uit het rijksregister af.
 • indien de voor te leggen akten/documenten niet beschikbaar zijn in België vragen de betrokken partijen ze op in het land van herkomst of consulaten.
 • de voorgelegde akten en documenten, afkomstig uit het buitenland/consulaat, moeten voorzien zijn van een legalisatie en vertaald naar het Nederlands.

 Erkenning kan alleen op afspraak!

Maak een afspraak