Toelage aanvragen

Om de groei aan nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie in goede banen te leiden en de kwaliteit ervan hoog te houden, moeten alle nieuwe en bestaande winkels over een vestigings- en uitbatingsvergunning beschikken.

De vestigingsvergunning vormt de toelating om een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie op een bepaalde plaats te vestigen.

De uitbatingsvergunning geeft de houder de toelating om een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie uit te baten.

OPGELET! Voor het aanvragen van een vergunning moet je je aanmelden met je e-ID, itsme of een andere digitale sleutel. Je kan enkel aanmelden als wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming, of als derde als je hiervoor rechten hebt gekregen. Dit doe je via de website van de Vlaamse overheid.  

OPGELET! Je zaak mag niet openen voordat de vergunning werd afgeleverd. Reken 60 dagen vanaf dat je dossier ontvankelijk is verklaard tot de dag van aflevering. 

Alle voorwaarden kan je raadplegen in het reglement.

Om een vestigingsvergunning te verkrijgen, moet de ligging van je nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie mag niet gevestigd zijn binnen 400 m (binnenstad) of 500 m (buiten het centrum) van een andere soortgelijke winkel.
 • Een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie mag niet gevestigd worden naast een meergezinswoning, in een handelscomplex of op een plaats waar geen handelsactiviteiten mogen plaatsvinden.
 • Het college van burgemeester en schepenen kan ook andere voorwaarden opleggen om de openbare orde en veiligheid, de rust en draagkracht van het gebied te verzekeren en te respecteren

Om een uitbatingsvergunning te krijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Alle voorwaarden kan je raadplegen in het reglement.

Voor een vestigingsvergunning onderzoekt het college van burgemeester en schepenen de ligging van je nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie. De politie en de dienst Preventie en Veiligheid gaan na of de openbare veiligheid en orde verzekerd zijn en de sociale draagkracht gerespecteerd is.

Voor een uitbatingsvergunning onderzoekt het college van burgemeester en schepenen de moraliteit, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit van de aanvrager. De brandweer en de voedselinspectie voeren vervolgens een controle uit. De Bouwdienst gaat ook na of aan de stedenbouwkundige voorwaarden is voldaan.

Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen 45 dagen na indiening over je aanvraag voor een vergunning.

Bij het niet naleven van het reglement kan het college van burgemeester en schepenen je vergunning schorsen of intrekken.

Je aanvraag moet bestaan uit het ingevulde aanvraagformulier en volgende documenten:

 • kopie van de voor- en achterkant van de identiteitskaart van de verantwoordelijke en feitelijke uitbater(s)
 • het recent moraliteitsattest van de verantwoordelijke en feitelijke uitbater(s), indien niet inwoner van Mechelen (< 3 maand)
 • een recent uittreksel uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen
 • een plan van de handelszaak met aanduiding van de winkelvloeroppervlakte
 • een kopie van de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en verzekering tegen brand en ontploffing van het winkelpand
 • kopie van de eigendomsakte of de handelshuurovereenkomst van het winkelpand
 • kopie van de beroepskaart als verantwoordelijke en feitelijke uitbater(s) niet over de Belgische nationaliteit beschik(t)(en)

Bij de controles moet je een aantal attesten kunnen voorleggen. De lijst van alle voor te leggen attesten kan je raadplegen in het reglement.  

Elke vergunning kost € 4.

Stad Mechelen geeft aan nachtwinkels en telecommunicatiezaken een toelage om de kwaliteit van de handelszaken te verbeteren. Je kan dit aanvragen als je voldoet aan de voorwaarden in het charter:

 • de uitbater beschikt over een geldige uitbatingsvergunning
 • de uitbater heeft het charter ondertekend
 • de uitbater heeft alle verschuldigde stadsbelastingen betaald op de datum van de aanvraag van de toelage, inclusief de belasting van het jaar van de aanvraag
 • positief advies van de politie betreffende de naleving van het charter door de uitbater

De toelage bedraagt € 1500.

Je aanvraag voor een toelage dien je via webformulier in bij het college van burgemeester en schepenen.

Toelage aanvragen