Om spijbelgedrag op een constructieve manier aan te pakken en een meer geïntegreerde
aanpak en opvolging van agressie en delinquent gedrag in en rond scholen te realiseren in de stad Mechelen, werden samenwerkingsafspraken geformaliseerd in een samenwerkingsprotocol “Onderwijs- Lokale Politie-Parket”. Dit is in overeenstemming met de ministeriële omzendbrief PLP 41

Lokale aanpak

In de praktijk vertaalt dit zich naar twee aanmeldingsformulieren. Met deze documenten kunnen scholen de lokale politie in kennis stellen van problematische afwezigheden of gevallen van agressie of delinquent gedrag.

Spijbelen

De stad Mechelen ondersteunt de uitrol van het Provinciaal Spijbelactieplan dat in voege is gegaan op 1 september 2018. Ga naar het aanmeldingsformulier en de procedure.

Agressie en delinquent gedrag

Het aanmeldingsformulier en de procedure die scholen kunnen volgen wanneer er sprake is van een als misdrijf omschreven feit (MOF) op hun school.

Wat is een MOF?

Volgens Jongerenwelzijn: “Omdat minderjarigen – volgens de wet op de jeugdbescherming – geen misdrijf kunnen plegen, hanteert men de term ‘als misdrijf omschreven feit’ (MOF). Deze term verwijst naar feiten of handelingen die, met het klassieke strafrecht als referentiepunt, als misdrijf worden beschouwd.

In de gerechtelijke jeugdhulp bepalen het Openbaar Ministerie (parket) en de jeugdrechter of het over een als misdrijf omschreven feit gaat. De jeugdrechter geeft de Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ) opdracht om een maatschappelijk onderzoek te voeren. Na grondig onderzoek kan de SDJ de jeugdrechter adviseren over het meest wenselijke traject binnen de jeugdhulp. Vervolgens legt de jeugdrechter een maatregel op. Na het uitspreken hiervan, zorgt de SDJ er mee voor dat de maatregel wordt uitgevoerd.

 De Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming bepaalt welke maatregelen de jeugdrechter kan nemen in geval van een MOF.

 In uitzonderlijke situaties én als het om een zeer ernstig misdrijf gaat, kan de jeugdrechter beslissen om de jongere uit handen te geven. In dat geval zal een gewone strafrechtbank over de situatie oordelen.”

Aanmeldingsformulier MOF Mechelen

Waarom een digitaal aanmeldingsformulier?

  • Inspelen op de recente verordening rond gegevensuitwisseling: beveiligd doorsturen van persoonsgegevens met daarin gevoelige informatie, zoals namen, geboortedata, rijksregisternummers, enz..
  • Vermijden dat kennis over de procesflow verloren gaat, wanneer er personeelswissels zijn.
  • Datacaptatie wordt mogelijk door met een excel-formulier te werken.
  • Gebruiksvriendelijk en centraal toegankelijk.
  • Aanpassingen mogelijk op basis van feedback uit te praktijk.

Wanneer gebruik je het aanmeldingsformulier?

Volgens het Protocol “De scholen verbinden zich ertoe, wanneer zij dit noodzakelijk achten, strafbare feiten te melden aan de contactpersonen bij het parket en de lokale politie.  Zij verbinden zich er tevens toe, in de mate van het mogelijke en in overleg met alle betrokkenen, alle stappen te zetten om een definitieve uitsluiting uit de school te vermijden.”

Heb je graag meer informatie over wat een school mag doorgeven aan informatie? Dan kan je dit nalezen in ministeriële omzendbrief PLP 41: “Puur feitelijke informatie, informatie over objectief vaststelbare gegevens, mag altijd worden doorgegeven door de school aan de politie. Hetzelfde geldt voor strafbare feiten die op school plaatsvinden. Ook getuigenissen van leerlingen over strafbare feiten die ze andere leerlingen zagen plegen, vallen hieronder.”

Hoe doe je een aanmelding in Mechelen?

Stap 1: Downloaden en invullen

Download het formulier

Handig om te weten:

  • Alle velden zijn verplichte invulvelden.
  • Wanneer er geen slachtoffer- of getuigengegevens zijn of deze zijn niet betrokken, dan kan u noteren dat dit niet van toepassing is. bv: “n.v.t.”
  • Wanneer je dit wenst, kan je aanvullende informatie geven in de daarvoor voorziene velden.

Stap 2: Opslaan en document beveiligen

Handig om te weten:

  • Kies voor “opslaan als” en bewaar het document op je computer.
  • Versleutel het document met het afgesproken wachtwoord. Bestand > Info > Machtigingen > Werkmap beveiligen > Versleutelen met wachtwoord > Wachtwoord invullen > OK

Bij onduidelijkheden, raadpleeg de online handleiding

Is het wachtwoord niet gekend, neem dan contact op met dienst Onderwijsondersteuning van de stad Mechelen: onderwijsondersteuning@mechelen.be of 015 29 83 21.

Stap 3: Mailen

Handig om te weten:

Vervolg Politiezone Rivierenland

 De politie start een onderzoek. Afhankelijk van de aard en de ernst van de feiten zal de aanpak en het verloop verschillen. In elk dossier brengen zij het Openbaar Ministerie in kennis.

Contactpersoon Lokale Politie
Hoofdinspecteur Steven Willekens
pz.rivierenland.onthaal.mechelen@police.belgium.eu
Let op met delen van gegevens via mail (GDPR).
Tijdens bureeluren: 015 46 40 25 of 015 46 41 83 (biketeam)
Dringend: 015 46 44 64

Vervolg Parket

Het Openbaar Ministerie bekijkt welke verdere stappen er genomen moeten worden. Afhankelijk van het dossier verschilt de procedure. Onderaan het aanmeldingsformulier is plaats voorzien voor het Openbaar Ministerie om feedback te geven aan de school. Zij zullen op dezelfde beveiligde manier het formulier mailen naar de school.