Het Ruimtelijk Structuurplan Mechelen werd definitief goedgekeurd op 3 juli 2001. De stad bepaalt hiermee het kader voor het toekomstige ruimtelijk beleid. Het structuurplan verduidelijkt de grote lijnen van het beleid, de strategische keuzes en op welke wijze de stad zich wil positioneren in Vlaanderen.

Dit plan is intussen aan herziening toe en wordt in de toekomst vervangen door het Beleidsplan Ruimte Mechelen.

De provincieraad stelde op 26 oktober 2023 het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen vast. Parallel aan de opmaak van het Beleidsplan Ruimte screende de provincie Antwerpen de Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen (GRS’en) van de gemeenten op haar grondgebied. 

De provincie duidde ook in het Ruimtelijk Structuurplan Mechelen onderdelen aan die niet langer geldig zijn: delen uit het richtinggevend en bindend gedeelte over de woningbouwprogrammatie op de site Bonduelle. Het deel dat vervalt en de motivatie daarvoor, vind je in de nota van de provincie.