In Spreeuwenhoek-Venne willen we inzetten op een groene invulling, betere verbindingen voor wandelaar en fietser, rustig wonen en het behoud van de open ruimte. Hiervoor is een wijziging in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) nodig. Een RUP is een document dat de bestemming van een gebied vastlegt. Voor alle gebouwen en gronden wordt zo duidelijk wat wel en niet kan. Daarbij hoort ook nog het milieu-effectenrapport (plan-MER). Dat onderzoekt de effecten van het RUP op het milieu via thema’s zoals mobiliteit, lucht, geluid, mens-ruimte …

Het nieuwe RUP Spreeuwenhoek-Venne bis focust op:

 • behoud van het bos langs de Hanswijkbeek
 • een groenere invulling waarbij we van de weilanden een echt Muizenpark
  maken, met ruimte voor water, biodiversiteit, etc.
 • een mix van woningen
 • behoud van de recreatiezone ter hoogte van de voetbalvelden.

Dit nieuwe RUP lost ook de rechtsonzekerheid van het huidig ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Spreeuwenhoek op. IGEMO is aangesteld als ontwerper van het ruimtelijk uitvoeringsplan Spreeuwenhoek Venne Bis. Plan+ treedt op als ruimtelijk planner en Tractebel als studiebureau voor het milieueffectrapport. Het nieuwe RUP wordt ook in nauw overleg met de Vlaamse overheid opgemaakt.

Openbaar onderzoek

Van 7 november 2022 tot en met 9 januari 2023 liep een openbaar onderzoek over het ontwerp RUP en plan-MER. Tijdens deze periode kon iedereen de documenten van Spreeuwenhoek-Venne bis inkijken. Dat kan trouwens nu nog steeds bij de documenten op deze pagina. Ook adviezen, opmerkingen en bezwaren waren welkom. Deze zijn we nu aan het bekijken.

Infomoment 29 november 

Ons infomoment ging door op 29 november. Op voorhand stuurden we een uitnodiging naar de buurt. Je kan hier onze presentatie van die avond bekijken. Ook de infopanelen delen we graag met jou. 

Doelstellingen

Het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan Spreeuwenhoek Venne Bis wil de rechtsonzekerheid van het bestaande RUP Spreeuwenhoek herstellen. 

Anderzijds wil het nieuwe RUP het gebied Spreeuwenhoek-Venne verder ontwikkelen met een mix van woningen. We gaan voor compacter ruimtegebruik met respect voor de draagkracht van de omgeving en de al afgeleverde vergunningen in het huidige RUP

De functies in het gebied worden herbekeken in het nieuwe RUP maar niet verhoogd. Het gebied zal een groenere invulling krijgen. Het private bos langs de Hanswijkbeek, het voormalige Hof van Betzenbroeck, vrijwaren we zoveel mogelijk. Daarnaast behouden we de huidige recreatiezone met voetbalvelden en tennisvelden.

Verschillende stappen

Volgende stappen nemen we bij de opmaak van het RUP. 

 • Voorbereidende nota
 • Startnota - 1ste breed participatiemoment
 • Scopingsnota
 • Voorontwerp
 • Ontwerp - 2de breed participatiemoment - najaar 2022
 • Definitief ontwerp

Vandaag werken we aan het ontwerp. De bewonersbegeleidingsgroep  (BBG) met vertegenwoordigers van bewoners worden betrokken doorheen het hele traject.

Documenten

Het ontwerp RUP kort samengevat

Spreeuwenhoek_RUP_plattegrond + legende

 • Lichtgroene inkleuring: De centrale open ruimte krijgt de bestemming ‘Muizenpark’. Naast natuurbeleving, ruimte voor water … is in dit gebied ook lokale, kleinschalige landbouw door en voor de buurt mogelijk zoals pluk- en samentuinen. 
 • Donkergroene inkleuring (GOB): De twee zones met hoge bebossingsgraad krijgen de bestemming ‘Gemengd Openruimtegebied met bosrijk karakter’. Bewaren, ontwikkeling en de zorg voor het bos staat centraal.
 • Rode inkleuring: De bestaande woningen en aan wonen verwante activiteiten worden verzameld onder het woongebied. 
 • Roze inkleuring: De nieuwe woonontwikkelingen in verschillende woonclusters worden verzameld onder ‘Woongebied in het Muizenpark’.
 • Rode arcering: Een overdruk om de bestaande woningen in de open ruimte aan te duiden. Voor deze zone gelden specifieke voorschriften ‘Woningen in de open ruimte’.
 • Oranje inkleuring: Recreatiegebied. Dit omvat de voetbalclub en de voormalige tennisclub. Aan de randen wordt een groenbuffer verplicht. 
 • Zwarte stippellijnen: Trage wegen voor fietsers en voetgangers, met een recreatief karakter.
 • Gele streeplijnen: Lokale toegangswegen voor gemotoriseerd verkeer.
 • Blauwe stippellijnen: De Hanswijkbeek, geklasseerd als waterloop van tweede categorie.