De voorbereidende nota omschrijft zeer grondig:

  • de juridische context
  • de beleidscontext
  • de bestaande toestand
  • de doelstellingen
  • de visie

Dit nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan heeft twee doelen:

  • Het bestaande RUP vervangen, zodat er terug rechtszekerheid is voor de verschillende bewoners, eigenaars en ontwikkelaars.
  • Anderzijds zorgen nieuwe inzichten van het college voor een aanpassing van de invulling.

Uiteraard bepaalt het verdere onderzoek mee de toekomstige invulling. Het nieuwe RUP zal sowieso voldoen aan een aantal basisprincipes:

1. Open ruimte: verbinden en versterken van het aanwezige groen

Spreeuwenhoek grenst aan de valleigebieden van de Hanswijkbeek en de Barebeek, die elk verbonden zijn met het valleigebied van de Dijle. Beide valleigebieden zijn zeer groen met het bos rond het voormalig hof van Betzenbroeck en Planckendael.

Ook in Spreeuwenhoek zelf is er veel groen. Het nieuwe RUP wil het groen versterken en uitbreiden vanaf Planckendael via Ragheno tot aan de ring van Mechelen.

2. Bebouwing: versterken van kern Sint-Albertus en aankondiging van stedelijkheid

Spreeuwenhoek ligt in de kern Sint-Albertus in Muizen. Om te kunnen inspelen op de natuurlijke groei van Muizen, wordt een uitbreiding voorzien van het weefsel in de kern Sint-Albertus. De uitbreiding sluit aan op de bestaande bebouwing, waardoor het open ruimte gebied onbebouwd blijft.

Spreeuwenhoek grenst aan de nieuwe stadswijk Ragheno, met daartussen de Hanswijkbeek en een bos. Langs het kanaal Leuven-Dijle komen verspreid enkele compacte bouwvolumes die enerzijds de schaal van Muizen respecteren en anderzijds aansluiten op de stedelijkheid van Ragheno. Deze gebouwen staan met hun voeten in het groen.

3. Ontsluiting: twee afgesloten mobiliteitskamers en een doorlopend netwerk van trage verbindingen

Voor een vlotte ontsluiting van het gemotoriseerd verkeer denken we aan een tweekamer oplossing. Dat zijn twee van elkaar gescheiden wegen die allebei aansluiten op de Leuvensesteenweg. Hierdoor spreiden we het verkeer in en door Spreeuwenhoek via meerdere kruispunten. Waar deze wegen juist komen, wordt nog verder onderzocht.

Door het plangebied lopen twee belangrijke trage wegverbindingen:

  • De verbinding langs het kanaal Leuven-Dijle, waar vooral fietsers en voetgangers welkom zijn. Enkel waar bestaande woningen aansluiten op de Muizenvaart zal lokaal autoverkeer mogelijk zijn. Voor nieuwe woningen  zal een eventuele ontsluiting parallel met de trage verbinding kunnen.
  • De verbinding met de toekomstige stadswijk Ragheno. Die loopt zoveel mogelijk door groenzones en is grotendeels gescheiden van gemotoriseerd verkeer.

Daarnaast wordt bekeken om een dwarse trage wegverbinding te realiseren tussen het Kanaal Leuven-Dijle en de Zwijvegemstraat, aan de sociale woningen.

Deze voorbereidende nota wordt verder uitgewerkt tot een startnota, met onder andere de beschrijving van de MER-beoordeling en aanpak. Na de goedkeuring van de startnota door het college zal deze startnota gedurende een periode van 60 kalenderdagen ter inzage liggen voor de burgers.

Hier kan je alvast de goedgekeurde voorbereidende nota raadplegen.