Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Online aanvragen

  • Een afschrift: bevat de oorspronkelijke gegevens en de historiek van de akte.
  • Een uittreksel: bevat de meest recente gegevens. Eventuele wijzigingen zijn erin verwerkt.
  • Een uittreksel internationaal (7-talig): dit document kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift.

Voorwaarden

Een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte wordt aangevraagd door de echtgeno(o)t(e), de kinderen,kleinkinderen,ouders en grootouders van de overledene of door een bijzondere gemachtigde (advocaat,notaris...).

Procedure

Je kan een afschrift of een uittreksel aanvragen bij elk gemeentebestuur.

In Mechelen kan je dit online aanvragen of via e-mail naar burgerlijkestand@mechelen.be . Het afschrift/uittreksel wordt per post verstuurd.

 

Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfsvergunning

Bedrag

Een afschrift van de overlijdensakte is gratis behalve indien je het afschrift opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je €5 per aangevraagde overlijdensakte.