Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Wie kan er in Mechelen begraven worden?

De Mechelse begraafplaatsen  zijn bestemd voor het begraven van:

 • Personen die overleden zijn op het grondgebied van de stad of er dood aangetroffen.
 • Personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de stad en overleden zijn buiten haar grondgebied.
 • E.G. –ambtenaren, die ingevolge hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijvingen in de stedelijke bevolkingsregisters en die werkelijk in de stad verblijven. Zij worden gelijkgesteld met personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad.

Het bewijs van hun verblijf en de duur ervan dienen door een nabestaande of de persoon die voorziet in de lijkbezorging voorgelegd te worden.

 • Personen die vanaf hun 20ste levensjaar tenminste 25 jaar ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van Mechelen.
 • Begunstigden van een graf- of nisconsessie die bij een overlijden niet voldoen aan één van de bovenvermelde voorwaarde, en die een retributie van 475 euro betalen. 

Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

Voor een overlijden op het grondgebied van de stad Mechelen kan je aangifte doen bij de dienst begraafplaatsen. 

De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen. 

 • De vaststelling van het overlijden zelf gebeurt door een geneesheer. Hij of zij stelt een overlijdensattest op.
  • sterft iemand thuis dan verwittigt u de huisarts of dokter met wachtdienst
  • overlijdt iemand in een ziekenhuis of een andere zorgvoorziening dan zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest
  • bij een dodelijk ongeval stelt de politie in bijzijn van een arts een proces-verbaal op
 • Vervolgens moet het overlijden zo snel mogelijk aangegeven worden (de overlijdensaangifte zelf) bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar je kan dit ook zelf doen.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Is de persoon in een andere gemeente overleden en wil je de begraving in Mechelen laten plaatsvinden, dan dien je het overlijden aan te geven in de gemeente waar de persoon overleden is. Je dient ook de dienst begraafplaatsen van Mechelen te verwittigen zodat de nodige toelatingen opgemaakt kunnen worden. De dienst Begraafplaatsen moet minstens twee werkdagen voor de begrafenis op de hoogte worden gebracht.

Deze documenten moet je altijd meebrengen:

 • Een overlijdensverklaring ondertekend door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld (model IIIC of model IIID voor een kind jonger dan 1 jaar) met de aanduiding of het over een natuurlijk, verdacht of gewelddadig overlijden gaat
 • Identiteitskaart en eventueel trouwboekje, paspoort, rijbewijs van de overledene
 • Identiteitskaart van de aangever
 • Een begrafenistoelating indien de begraving plaatsvindt in een andere gemeente

Als het om een verdacht of gewelddadig overlijden gaat:

 • Een proces-verbaal van de politie
 • De toelating tot begraven of cremeren van de procureur des Konings

Als het stoffelijk overschot gecremeerd wordt:

 • Een aanvraag tot crematie
 • En bijkomend medisch attest van de behandelend geneesheer of de geneesheer die de dood heeft vastgesteld. Wanneer de vaststellende dokter op het model IIIC of IIID een natuurlijk overlijden heeft aangeduid, moet de dokter van de burgerlijke stand een extra controle uitvoeren.

De aangifte van een overlijden is gratis.