Een initiatief van 'It takes a Village to Raise A Child' (Europees project VRAC)

JongerenWe ontwikkelden in het Mechelse pilootproject VRAC een centraal aanspreekpunt voor alle professionals in de buurt. Hiermee maken we niet alleen een concrete vertaalslag vanuit de initiële projectaanvraag, maar sluiten we vooral aan op de nood van onze stakeholders die zorg dragen voor kinderen, jongeren en gezinnen:

We weten niet altijd bij wie we terecht kunnen met onze bezorgdheden, vaak staan ​​we er alleen voor!

Lokaal aanspreekpunt in de buurt

NETSTERK is een lokaal laagdrempelig aanspreekpunt voor professionals in de buurt die zich zorgen maken over de ontwikkelings- en leerkansen van kinderen, jongeren van 6 jaar en 20 jaar en hun gezin.

NETSTERK verbindt partners uit het onderwijs, welzijn, jeugdwerk, hulpverlening, ... in de buurt, om te komen tot de integrale ondersteuning van kwetsbare gezinnen en zet hierbij steeds in op de verbinding tussen de thuis, buurt en schoolcontext.  

NETSTERK ondersteunt zowel de reeds betrokken professionals als de gezinnen. 

NETSTERK werkt vanuit de principes van Wraparound care: 

  • Kinderen, jongeren en gezinnen staan ​​centraal: We geloven in de kracht van ieder.  
  • Respect: We hebben aandacht voor het cultuur sensitieve.    
  • Eerlijkheid: We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.   
  • Tijd: Vertrouwen moet kunnen groeien, samenwerken vraagt ​​tijd.   
  • Maatwerk: Elke ouder, elk kind en elke jongere is uniek.   
  • Samenwerken: We geloven in de kracht van samenwerken in en met de buurt.  
  • Meten: We gaan op zoek naar wat werkt, naar wat / wie kinderen, jongeren, gezinnen, professionals nodig hebben

Samenwerking met CMP regio Mechelen 

Sinds 2020 werken Netsterk en het CMP samen met als doel meer integralere ondersteuning te voorzien voor jongeren om (dreigende) schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen.

Daar waar het CMP met de NAFT-partners en andere school ondersteunende initiatieven de juiste match zoeken bij een schoolse problematiek, kijkt Netsterk ruimer  welke lokale initiatieven een extra meerwaarde kunnen betekenen voor de jongere én zijn gezin/thuiscontext. Het geheel is op die manier meer dan de som van de delen.