Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de agenda van de gemeenteraad. Dit betekent dat de agendapunten voor de raad eerst aan de collegevergadering dienen voorgelegd te worden en dan "verwezen" worden naar de gemeenteraad.

  • De voorzitter van de gemeenteraad roept de vergadering bijeen en deelt de agenda mee.
  • De werking van de gemeenteraad (de bijeenroeping, de agenda, de wijze van stemmen, de uitwerking en bekendmaking van de besluiten van gemeenteraad) is vastgelegd in een huishoudelijk reglement dat werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 29 april 2019. Bekijk het huishoudelijk reglement.
  • De lokale mandatarissen handelen tijdens de uitoefening van hun politiek mandaat en politieke activiteiten volgens een aantal deontologische principes. Bekijk de deontologische code* voor lokale mandatarissen van Mechelen.
  • De gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan, wat het openbaar gedeelte van de agenda betreft, de vergadering volgen.
  • De gemeenteraad vergadert maandelijks, uitgezonderd in juli en augustus, in principe op een maandag. Raadpleeg de lijst met data van de vergaderingen en de agenda van de gemeenteraad.
  • Aanvang van de vergaderingen om 20u, behalve de gemeenteraad waarop het budget wordt besproken (aanvang 18.30u). De verenigde raadscommissie vergadert, bij noodzaak, volgens de actualiteit in openbare zitting (raadzaal).

* Bekijk de deontologische code voor de medewerkers van Stad Mechelen en OCMW Mechelen.