Voor een goed beheer van de woonwagenterreinen werken verschillende stedelijke diensten (Sociaal Beleid, Preventie- en Veiligheid, Wonen, Jeugddienst, Uitvoeringsdiensten, Juridische dienst, Financiële dienst, Projecten en Monumenten, Politie) samen.

De woonwagencommissie als adviserend orgaan

De woonwagencommissie is een multidisciplinair ambtelijk overlegorgaan dat advies geeft aan het college met betrekking tot beheer en de toewijzingen van de woonwagenterreinen. Het college bepaalde de samenstelling van deze woonwagencommissie. Het college kan advies vragen aan andere personen of andere personen aanduiden als waarnemer. Standplaatshouders kunnen klachten en opmerkingen doorgeven aan de woonwagencommissie via mail wwc@mechelen.be

Om het beheer van de woonwagenparken in goede banen te leiden, zijn er drie werkgroepen opgesteld die samenkomen in de woonwagencommissie. Iedere werkgroep werkt rond een specifiek onderdeel van het beheer.

Sociaal beheer

De werkgroep sociaal beheer werkt aan het verbeteren van de sociale cohesie tussen bewoners (onderling) en werkt aan de maatschappelijke integratie van bewoners. Zij komen regelmatig samen, wisselen ideeën uit en werken concrete acties uit.

Technisch beheer

De werkgroep technisch beheer staat in om de woonkwaliteit van de bewoners te verbeteren. Het technisch beheer wordt opgenomen door de bevoegde diensten met hun specifieke expertise en kennis. 

Handhaving

Deze werkgroep bestaat uit politie, preventiemedewerkers, milieu, handhaving, wonen en economie. Zij zorgen ervoor dat het nieuwe huishoudelijk reglement wordt toegepast op het woonwagenterrein. Bij het vaststellen van overtredingen wordt de procedure van handhaving toegepast.

Op deze manier probeert stad Mechelen zorg te dragen voor de woonkwaliteit van de woonwagenbewoners.