Hoe worden de deelnemende leerlingen geselecteerd?

Aangezien de scholen het beste inzicht hebben in de situatie en het profiel van hun leerlingen, zijn zij verantwoordelijk voor de selectie van de kinderen. De focus ligt op een laag welbevinden bij leerlingen, het gaat niet om het remediëren van leerproblemen.  De uiteindelijke beslissing om deel te nemen ligt wel steeds bij de ouders en de leerling zelf. Er wordt een engagement van ten minste één semester gevraagd. 

Zijn de deelnemende leerlingen gemotiveerd?

Opgroeien in een kwetsbare positie is belastend. Van jongs af aan dragen deze leerlingen een ‘rugzakje’ met zich mee. Als je opgroeit in armoede, in een complexe opvoedingssituatie, … staat school vaak niet op de eerste plaats. Het kan ook gebeuren dat deze leerlingen eerder negatieve (school)ervaringen hebben opgedaan, waardoor ze een laag zelfbeeld kregen en gedemotiveerd raakten. Toch kunnen buddy’s en leerkrachten het verschil maken door deze jongeren weer vertrouwen te geven en hen bij te staan zodat hun motivatie vergroot en hun zelfwaarde toeneemt.

Hoe worden de leerlingen gemotiveerd?

Het motiveren van de leerlingen om deel te nemen aan het Buddy-project is een taak van de schoolcoördinator. In één van de deelnemende scholen heeft men aan elk van de geselecteerde leerlingen heel persoonlijk gevraagd om deel te nemen, en dat werkte heel goed. Persoonlijk contact met de leerling en de ouders kan zeker bijdragen tot een positieve betrokkenheid. Het motiveren van de leerlingen op studiegebied is een taak van de buddy.

Hoe worden ouders in het project betrokken?

Ouders in een kwetsbare positie willen hun kinderen wel ondersteunen, maar hebben niet altijd de mogelijkheden om de gepaste ondersteuning te bieden op vlak van studies en huiswerk. Dit kan diverse oorzaken hebben.

Hieronder enkele voorbeelden:

  • Geen of onvoldoende kennis van het onderwijssysteem;
  • anderstalig zijn of beperkte kennis hebben van de Nederlandse taal;
  • draaglast ≥ draagkracht (“smalle schouders, zware lasten”);
  • huisvestingsproblemen zijn: geen ruimte of geen rustig hoekje om huiswerk te maken, geen elektriciteit, geen warme omgeving, …;
  • onzekerheid over de eigen capaciteiten (negatieve ervaringen met het onderwijs, de samenleving, isolatie, uitsluiting, …);
  • geen ondersteunend netwerk;
  • ziekte van een ouder;
  • echtscheiding ouders;
  • ... 

Ouders waarvan de kinderen een buddy krijgen toegewezen worden verwacht op de infosessie en/of worden persoonlijk aangesproken. Afhankelijk van de school worden ze ook uitgenodigd om één of twee buddysessies per semester bij te wonen. Ze ontvangen ook minstens één keer per semester een Buddy aan huis. Op dit contactmoment kunnen ouders met al hun vragen bij de buddy terecht.

Is er in de toetsenperiode een uitgebreidere begeleiding voorzien?

Neen, het blijft bij twee keer per week. Studerende buddy’s hebben zelf ook een blokperiode en examens. Zij bereiden de leerlingen wel voor op de examens: ze helpen hen om een planning op te maken, kijken erop toe dat ze op tijd beginnen studeren, geven studietips, enzovoort. Afhankelijk van school tot school en van de mogelijkheden van de buddy kunnen hieromtrent andere afspraken gemaakt worden (bijv. een middagbegeleiding).

Wat als de kinderen geen huiswerk hebben?

Geen huiswerk hebben creëert kansen! De buddy zal van de gelegenheid gebruik maken om andere dingen te doen waar je op een erg fijne manier ook veel van bijleert. Buddy's hebben allerlei leuke spelen achter de hand voor deze momenten.

Jonge kinderen leren het best spelenderwijs. Door te puzzelen leren ze bijvoorbeeld ordenen en zich concentreren en krijgen ze ruimtelijk inzicht. Op een vrij moment zal de buddy met de kinderen spelen maar hij of zij zorgt er wel voor dat het educatieve steeds centraal staat (bijvoorbeeld via een spelletje dat inzet op taalstimulering, een verhaaltje lezen of verzinnen, … ). 

Welke studiemethode kan gebruikt worden?

Hier bestaat geen pasklaar antwoord op. Elk kind heeft zijn eigen tempo en leerstijl. Bij 'leren leren' heeft de ene leerling bijvoorbeeld meer nood aan 'overschrijven' terwijl de andere meer baat heeft bij 'opzeggen en herhalen'. Een leerling die 'klakkeloos’ zijn les overschrijft, weet niet altijd waarover het gaat. Als je ziet dat je kind leest of schrijft zonder na te denken, stimuleer het dan om eens iets anders uit te proberen. Misschien lukt een combinatie van schrijven en navertellen? Hetzelfde geldt voor rekenen, schrijven, ...

Help, ik weet zelf het antwoord op de vraag niet!

Een buddy is geen (vak)leerkracht, maar een begeleider.

Als je zelf het antwoord op de vraag niet weet, is dit niet zo erg. Pretendeer dus niet dat je het allemaal weet en wees oprechtt. Belangrijk is dat je een voorbeeld stelt van hoe je de dingen aanpakt. Wees je bewust van je voorbeeldfunctie. Stel een voorbeeld door een actieve (werk)houding aan te nemen en samen naar alternatieven/oplossingen te zoeken (bv: zoek het samen op, spreek andere leerlingen/buddy’s aan, vraag het aan een aanwezige leerkracht, …). Op die manier leert het kind om zaken aan te pakken, mogelijke (hulp)bronnen te benutten,... Zo wordt de zelfredzaamheid van het kind vergroot!

Welke scholen nemen deel?

Om te weten of de school van jouw kind buddy's inschakelt, neem je best een kijkje in onze scholenlijst.

Zijn er overlegmomenten tussen buddy's en schoolcoördinatoren?

Er worden op regelmatige basis intervisiemomenten voorzien. Daarnaast werkt het intranetplatform als communicatiemiddel.

Hoe wordt de motivatie van buddy’s hoog gehouden?

Het Buddy-project is een win-winsituatie voor iedere partij. Voor de buddy’s zijn er heel wat leermogelijkheden aan verbonden, en mits een leuke samenwerking stijgt de motivatie. 

Buddy's zijn vrijwilligers die zich gratis engageren om kinderen en jongeren te begeleiden. Dat wil niet zeggen dat buddy's voor dit engagement niets in de plaats krijgen. Naast de enorm leerrijke en fijne ervaring, krijgt elke buddy aan het einde van elk schooljaar een getuigschrift. De waarde en het aanzien van dit getuigschrift is enorm! Zo krijgen buddy's in Leuven regelmatig te horen dat afgestudeerde jongeren die aangenomen werden voor een nieuwe job, dit mee te danken hadden aan het 'getuigschrift buddy' bij hun curriculum vitae. Het 'buddybrevet' kan dus net die bepalende factor zijn.