Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, acht schepenen en de algemeen directeur. De algemeen directeur, of zijn vervanger, woont de vergaderingen bij van het college en maakt de notulen op.

De Burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en schepenen. Bij afwezigheid of verhindering wordt hij vervangen door de eerste schepen of de schepen die hij zelf aanduidt. Het mandaat van de burgemeester en de schepenen duurt in principe zes jaar. Dit kan voor een kortere periode wanneer dit is vastgelegd in de voordrachtsakte voor het ambt van burgemeester of van schepen.

Werking

Het college van burgemeester en schepenen is een collegiaal orgaan. Het college vergadert in besloten zitting, in principe wekelijks, op maandag. De verdeling van de bevoegdheden onder zijn leden gebeurt bij aanvang van de bestuursperiode en geldt in principe voor zes jaar. Maar alle aangelegenheden, ongeacht tot wiens domein ze behoren, moeten steeds onderworpen worden aan de beraadslaging en besluitvorming van het gehele korps.