Overzicht collegebeslissingen

Om u als burger actief te informeren over het beleid van de stad, wordt op deze pagina een overzicht gegeven van wekelijks genomen beslissingen door het college van burgemeester en schepenen.

Het gaat om besluiten over volledig afgewerkte dossiers. Beslissingen die de persoonlijke levenssfeer raken of dossiers die nog in volle voorbereiding zijn worden niet gepubliceerd.

U hebt uiteraard steeds de mogelijkheid om een officieel uittreksel uit het notulenboek van een specifieke collegebeslissing op te vragen in het kader van het decreet openbaarheid van bestuur. Om naar de webpagina 'openbaarheid van bestuur' te gaan, klik hier.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.