Overzicht collegebeslissingen

Om u als burger actief te informeren over het beleid van de stad, wordt op deze pagina in toepassing van het decreet lokaal bestuur een lijst gepubliceerd van wekelijks genomen beslissingen door het college van burgemeester en schepenen.

Hierbij wordt rekening gehouden met de uitzonderingen vermeld in het decreet openbaarheid van bestuur.

U hebt steeds de mogelijkheid om een officieel uittreksel uit het notulenboek van een specifieke collegebeslissing op te vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Om naar de webpagina 'openbaarheid van bestuur' te gaan, klik hier.