De Grote Markt, van straat tot plein

Afgezien van de gevangenis werden er nog veel meer archeologische resten gevonden bij het onderzoek. De oudste middeleeuwse sporen zijn enkele paalgaten en twee greppels die vermoedelijk in de 12de eeuw te dateren zijn en een aantal grote kuilen, veelal gevuld met organisch afval. Enkele van deze kuilen blijken gevuld in de eerste helft van de 13de eeuw. Andere, kleinere  kuilen dateren dan weer uit het midden of van het einde van de 13de eeuw.

Impressie van het oude wegennet, vanop de Sint-RomboutstorenEen van de belangrijkste vondsten is een weg die dwars over het terrein liep en de Steenweg verbond met de Befferstraat. Het tracé was afgezet met zandstenen paaltjes en op een bepaald moment was de weg ook verhard met Doornikse kalksteen. Langs deze straat werd vermoedelijk markt gehouden en wellicht was dit de zogenaamde Markt van Mechelen waarvan reeds in 1237 sprake is in historische bronnen. Op de weg sloot nog een andere straat aan, namelijk de Oude Bruul. De aanleg van beide wegen kunnen we waarschijnlijk dateren rond 1225.

Reeds vroeg in de 13de eeuw verscheen naast de Markt van Mechelen een imposant gebouw van minimaal 36 bij 9,5 meter. Aan de westkant van de opgravingsput werden de zandstenen fundamenten ervan teruggevonden. Het gebouw wordt geïnterpreteerd als de Oude Lakenhalle. In historische bronnen wordt het bestaan van een lakenhalle vermeld vanaf 1213, wat overeenkomt met de datering van het opgegraven gebouw. De halle fungeerde waarschijnlijk als een verzameling kramen onder één dak. Het gebouw bleef - nog steeds volgens de historische gegevens - bestaan tot 1315-1316. Intussen werd er wel een Nieuwe Halle gebouwd, het huidige Stadhuis.

Rechts de Nieuwe en links resten van de Oude LakenhalleHet archeologisch onderzoek wees uit dat de weg die de verbinding vormde tussen de Steenweg en de Befferstraat in de 14de eeuw werd heraangelegd en ietwat naar het noorden werd verschoven. De reden voor deze aanpassing was wellicht de geplande bouw van de vierde vleugel van de Nieuwe Halle (het huidige Stadhuis), pal bovenop het oude tracé.

Vondsten uit de 15de eeuw zijn eerder schaars. Dit kan te maken hebben met het feit dat de markt in deze periode - onder het bestuur van de Bourgondiërs - werd geconcipieerd als plein, een open ruimte waar niet enkel goederen konden verhandeld worden, maar die ook plaats bood aan allerhande feesten en publieke aangelegenheden. In 1477 is voor het eerst sprake van de Grote Markt.

Ga verder om te weten te komen waar je terecht kan voor meer informatie hierover of ga terug naar de beginpagina.