In de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen, kortweg ABP, staan duidelijke regels die dienen om de openbare veiligheid, rust en gezondheid te garanderen en openbare overlast (zoals bv. het bevuilen van openbare ruimte, wildplassen, nachtlawaai, …) tegen te gaan.

Als je bepaalde regels uit de ABP overtreedt, riskeer je als meerderjarige overtreder een administratieve geldboete. Deze kan oplopen tot een maximumbedrag van 350 euro.

De politie en een beperkt aantal vaststellende ambtenaren stellen de overtredingen vast. Sanctionerende ambtenaren van de interlokale vereniging GASAM leggen de administratieve geldboete op. Als overtreder heb je altijd de mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan je beroep aantekenen bij de politierechtbank.

 

 

Hoe werkt het?

Wanneer je een regel overtreden hebt én er een proces-verbaal wordt opgemaakt, zal je per aangetekende brief op de hoogte gebracht worden dat een administratieve procedure opgestart is. Daarbij wordt ook een kopie van het proces-verbaal bezorgd.

Vervolgens beschik je over een termijn van vijftien dagen om verweermiddelen in te dienen. Dat kan schriftelijk (per aangetekende brief) en/of mondeling (via een hoorzitting bij de ambtenaar zelf ). Voor een hoorzitting moet je vooraf een afspraak maken met de sanctionerende ambtenaar.

Pas na het indienen van de verweermiddelen of het verstrijken van de termijn van vijftien dagen kan de ambtenaar een beslissing nemen. Hiervan word je per aangetekende brief op de hoogte gebracht.

Als een boete wordt opgelegd, zal de brief ook een factuur (met overschrijving) bevatten. Tegen de beslissing van de ambtenaar is hoger beroep mogelijk. Dit beroep wordt aangetekend bij de politierechtbank.

In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot opruimkosten (bv. bij sluikstorten). Dit kan betekenen dat je als overtreder niet alleen wordt beboet, maar ook een factuur van de stad ontvangt om deze kosten te betalen. Dit gebeurt op basis van een indirecte belasting op het verwijderen van sluikstorten, op het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden en op alarmmeldingen.

Beging je een inbreuk op parkeren / stilstaan of de autoluwe binnenstad dan is er een andere procedure. Deze vind je hier.

 

Bemiddeling

Als je één van de regels uit het politiereglement overtreedt, kan de sanctionerende ambtenaar een bemiddelingsprocedure voorstellen. Je bent vrij om hier al dan niet op in te gaan. De bemiddeling is gratis.

Bij een bemiddeling wordt er met de overtreder (de 'dader') en de benadeelde (het 'slachtoffer') gezocht naar een zinvolle manier om met de gevolgen van de veroorzaakte overlast om te gaan. Er wordt bekeken op welke manier de schade vergoed of hersteld kan worden. Het herstel van schade kan op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan het zelf verwijderen van graffiti of het opruimen van afval. Soms kan de schade financieel geregeld worden. Niet-materiële schade kan symbolisch vergoed worden met verontschuldigingen of een symbolische tegenprestatie. De bemiddelaar, die aangesteld is voor heel het arrondissement, ondersteunt de partijen tijdens de bemiddeling en begeleidt hen in het zoeken naar een oplossing.

Bij een positieve bemiddeling valt de administratieve geldboete weg.

 

Mechelen zet in op minder sancties!

We geloven dat een leefbare stad vooral via dialoog, preventie en respect tot stand komt. Administratieve sancties zijn maar als stok achter de deur om op te treden tegen mensen die de regels van een goed samenleven niet volgen.

Administratieve sancties zijn noodzakelijk, maar ze dienen zo selectief mogelijk te worden ingezet.Mechelen wil de stad zijn die het minste GAS-boetes hanteert en alleen daar waar ze echt onontbeerlijk zijn. Daarom heeft de burgemeester in overleg met de korpschef gekozen voor een handhavingsbeleid dat voor slechts een heel beperkte lijst feiten administratieve sancties zal inzetten.

Mechelen zal ten aanzien van meerderjarigen alleen voor de volgende feiten onmiddellijk GAS-PV opmaken.

 1. Gemengde inbreuken: Dit zijn inbreuken die niet enkel in het politiereglement maar ook in het strafwetboek zijn opgenomen zoals: vandalisme, slagen en verwondingen zonder voorbedachtheid, graffiti,... Voor de afhandeling van deze inbreuken sloot de stad een protocol met het parket. Je vindt het hier.
 2. Vervuilen openbare ruimte:
  • Zwerfvuil: bv. sigarettenpeuken, kauwgom, … moeten in de vuilnisbak en smijt je niet op straat.
  • Hondenpoep: wie de hond uitlaat, moet een hondenpoepzakje meenemen.
  • Vuilniszakken mag je pas vanaf 19 uur, voor de dag van de ophaling, buiten zetten.
  • Zakjes gevuld met huishoudelijk afval horen niet thuis in een publieke vuilnisbak.
  • Sluikstorten: afval dump je niet op straat, maar bied je correct aan voor de ophaaldiensten.
 3. Wildplassen: iedereen weet dat het niet hoort om tegen bv. een huisgevel of in een brievenbus te plassen.
 4. Nooduitgang versperren: Een brandweg of een nooduitgang versperren met je voertuig, is spelen met mensenlevens! Houd er rekening mee dat de hulpdiensten hierdoor kostbare tijd verliezen.
 5. Fout parkeren, autoluwe zone:
  • Parkeerovertredingen: Foutief geparkeerde voertuigen belemmeren niet enkel de mobiliteit, ze bedreigen ook de veiligheid en leefbaarheid in onze centra.
  • Autoluwe binnenstad
   Over welke inbreuken het specifiek gaat vind je in de bijzondere politieverordening inzake de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. Het gaat NIET over parkeerinbreuken bij parkeerautomaten, blauwe zones of bewonerskaarten. Meer info over de verschillende categorieën van overtredingen en de wettelijk vastgestelde geldboetes vind je hier, het protocolakkoord over deze bepalingen kan je hier lezen.
 6. Inname en herstel openbaar domein: een aannemer die werken uitvoert, moet dit op voorhand aanvragen aan de stad, zodat voetgangers, fietsers, auto’s,… hiervan zo weinig mogelijk hinderondervinden.
 7. Betreden verboden terrein:
  • Bouwwerven zijn gevaarlijk terrein. Blijf hier voor je eigen veiligheid weg!
  • Recreatiedomein De Nekker betreed je via de ingang. Het hoort niet om over de omheining te kruipen.

Bovendien zullen de laatste twee overtredingen nooit onmiddellijk tot een boete leiden. Er zal altijd eerst een formele waarschuwing worden gegeven. Dit systeem van formele waarschuwing is uniek in Vlaanderen.

Een tweede onderdeel van het nieuwe handhavingsbeleid bestaat eruit dat de politie als extra richtlijn meekrijgt dat er enkel een PV kan worden opgemaakt als én het artikel uit de lijst hierboven wordt overtredenén er duidelijke overlast is door die overtreding.

Stel je volgende situatie voor: 3u ’s nachts, buiten het stadscentrum, geen toilet in de nabije omgeving en je moet dringend plassen. Je doet dit in een berm en niet tegen een huisgevel of andere vaste constructie. In een situatie zoals deze veroorzaak je geen overlast en zal de sanctionerend ambtenaar rekening houden met de omstandigheden en je geen boete opleggen.

In alle andere gevallen van de APB kiezen we expliciet voor andere handhavingstechnieken: waarschuwing, dialoog, preventie.

Voor een volledig overzicht van alle artikels in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening kan je het ABP hier downloaden.

 

Geen GAS voor minderjarigen

De stad Mechelen is de enige centrumstad waar jongeren nooit een administratieve sanctie kunnen krijgen. Dat zal in de toekomst zo blijven. Mechelen houdt vast aan haar eigen NERO-project, waarbij jongeren die in de fout gaan samen op een pedagogisch verantwoorde wijze gecorrigeerd worden. Daarbij wordt expliciet beroep gedaan op de ouderlijke betrokkenheid.

Niettemin willen we ook de aanpak van jongeren verder pedagogisch versterken en gaan we in op het voorstel van de jeugdraad om ten aanzien van jongeren steeds te werken met een schriftelijke waarschuwing, aan hen en hun ouders gericht.

Geen enkele jongere kan dus omwille van een eerste overlastfeit in het NERO-traject terechtkomen. Op die manier geven we elke jongere de kans om zich bij te sturen, elke ouder de kans om zelf de ouderlijke betrokkenheid in te vullen.

Eén uitzondering: bij gemengde strafrechtelijkeinbreuken wordt altijd onmiddellijk opgetreden. We gaan er immers van uit dat elke jongere heel goed weet dat dit niet kan of mag.