In België geldt de leerplicht. Dat wil zeggen dat kinderen vanaf 1 september van het jaar waarin ze 6 worden, leerplichtig zijn. Ze zijn voltijds leerplichtig tot vijftien of zestien jaar. Nadien geldt enkel nog deeltijdse leerplicht. Vanaf dan kunnen leerlingen eventueel les volgen in het deeltijds onderwijs, een middenstandsopleiding of een andere erkende vorming. De leerplicht eindigt wanneer je achttien jaar wordt. Het is echter aangewezen om het schooljaar helemaal af te maken.

De leerplicht geldt voor alle kinderen die in België verblijven, ook die met een vreemde nationaliteit, met rondreizende ouders of met ouders die geen officiële papieren bezitten. Als ouder moet je erop toezien dat je leerplichtig kind regelmatig naar school gaat - in de periode tussen 1 september en 30 juni - en dat je eventuele afwezigheden kunt wettigen. Hoe je dit allemaal moet doen, vind je terug in het schoolreglement.

Als je verhuist en je kind in het buitenland naar school gaat, moet je dat melden. Je informeert ook altijd best bij het plaatselijke ministerie van onderwijs om na te gaan hoe je moet voldoen aan de leerplichtwetgeving van het gastland. Voor uitzonderlijke omstandigheden kan je altijd terecht bij het Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming.

Als je kind zonder reden afwezig blijft, wordt het geregistreerd als ‘problematisch afwezig' en volgen er sancties. De leerplicht is bedoeld om kinderen kansen te geven zich te ontplooien, iets waar schooldirecties, leerkrachten, ouders en kinderen zelf samen aan moeten werken. De leerplichtwetgeving is er dus niet om mensen te straffen, maar om de rechten van het kind te beschermen. Als daar misbruik van gemaakt wordt, kan je als ouder wel degelijk voor de politierechtbank gedaagd worden.