Maak een afspraak

Elke vreemdeling die in België aankomt, kan asiel aanvragen en de bescherming inroepen van de Belgische overheid.

De asielzoeker zal verschillende fasen moeten doorlopen, gaande van de aanvraag tot asiel tot de uiteindelijke beslissing. Deze verschillende stappen vormen samen de zogenaamde asielprocedure. De Belgische staat onderzoekt of de vreemdeling voldoet aan de criteria zoals beschreven in de Conventie van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen.

In België hebben asielzoekers geen recht op financiële steun, maar wel op opvang, zolang het onderzoek loopt: dit recht op materiële hulp start op het moment dat de asielaanvraag wordt ingediend, tot op het moment dat de asielprocedure wordt afgesloten.

Om je bij de dienst vreemdelingen in Mechelen aan te bieden, moet je aanvraag tot asiel door Dienst Vreemdelingenzaken Brussel ontvankelijk zijn verklaard en heb je een Bijlage 26 gekregen.

Je aanvraag om erkend te worden als vluchteling of om het statuut van subsidiaire bescherming te bekomen gebeurt via een asielaanvraag. Deze aanvraag wordt ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken  Brussel.

Wanneer je aanvraag ontvankelijk is, krijg je een Bijlage 26. Daarna meldt je je binnen de 8 werkdagen bij het gemeentebestuur van je verblijfplaats en breng je de Bijlage 26 mee. Dit kan enkel na afspraak.

  • Bijlage 26, afgeleverd door Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel
  • 1 pasfoto
  • Huurcontract of toestemming van gezinshoofd als je bij iemand anders inwoont.
  • 22 euro (cash of bancontact)

22 euro

Maak een afspraak