Online aanvragen

Wanneer je buiten je eigendom iets op straat plaatst, neem je het openbaar domein tijdelijk in. Je hebt een schriftelijke vergunning van het stadsbestuur nodig als je het openbaar domein inneemt. De stad coördineert deze aanvragen, anders ontstaan er onveilige of hinderlijke toestanden op de weg.

Om deze inname in tijd en ruimte zo veel mogelijk te beperken, wordt hiervoor in sommige gevallen een belasting opgelegd.

Afhankelijk van het doel waarvoor je het openbaar domein inneemt, vraag je een andere soort vergunning aan en gelden er andere voorwaarden.

Wil je publiciteit voeren op het openbaar domein door:

  • publiciteitspersonen die flyers, folders, kaartjes, stalen van producten e.d. gratis uitdelen aan voorbijgangers
  • rijdende voertuigen al dan niet gemotoriseerd
  • inname van het openbaar domein met een voertuig/stand van waaruit flyers, folders, kaartjes, stalen van producten e.d. aan voorbijgangers worden bedeeld
  • behulp van geluidsversterkers, luidspekers, muziekinstrumenten,... die vanop de openbare weg kunnen gehoord worden

dan heb je een vergunning nodig.

De belasting voor het maken van publiciteit voor commerciële doeleinden op de openbare weg bedraagt

  • per draagbaar toestel of publiciteitspersoon: 100,00 euro per dag
  • per rijdend voertuig: 200,00 euro per dag
  • voor publiciteit met luidspreker of muziek: 200,00 euro per dag
  • bij middel van een publiciteitsstand: 300,00 euro per dag met een maximum van 40 m² en 50,00 euro per extra m²
  • per opengestelde werfkast (63A): 100,00 euro per dag
  • standgeld eigen generator: 36,00 euro per dag

De belasting verschuldigd voor het maken van (commerciële) publiciteit op de openbare weg wordt vrijgesteld wanneer publiciteit wordt gevoerd waarbij geen enkel commercieel doel wordt nagestreefd, bijvoorbeeld in geval van een menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel of met als doel de verdediging en promotie van de natuur, de dierenwereld of de ambacht of streekproducten, een humanitaire catastrofe, een ramp of  bij belangrijke schade.

Indien de publiciteitsactie wordt georganiseerd door of samen met een stadsdienst wordt de belasting volledig vrijgesteld.

Aanvragen van publiciteitsacties worden beperkt tot maximaal drie publiciteitsacties per maand, ongeacht de locatie.  De vergunning wordt toegekend op basis van de chronologie van de aanvragen.

De Grote Markt wordt volledig aan het openbaar domein onttrokken voor publiciteitsacties. 

De aanvraag dient minstens 15 werkdagen voor aanvang van de publiciteitsactie te gebeuren.

Wanneer er een activiteit plaats vindt georganiseerd door de stad Mechelen zal er geen publiciteit worden toegestaan op het gebied.
Bij evenementen van een externe organisator dient steeds de schriftelijke toestemming bekomen te worden van de organisator en dit document dient bij de aanvraag gevoegd te worden.

Bij annulering of het niet afhalen van de vergunning zal  de verschuldigde belasting alsnog worden gefactureerd aan de aanvrager. Bij wijzigingen start de looptijd van 15 werkdagen opnieuw.  Annuleren kan tot 3 dagen op voorhand.  

Overtredingen kunnen worden vastgesteld door politie en bevoegde ambtenaren en zullen bestraft worden met gemeentelijke administratieve sancties.

Online aanvragen