Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

  • Het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken.
  • De formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).

De burgemeester van de gemeente of zijn gemachtigde gaat na of de te legaliseren handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld. De handtekening op de identiteitskaart en het document moet identiek zijn.

Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

In Mechelen gebeurt het wettigen van handtekening aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar. Dit kan zonder afspraak. Je kan ook in het dorpshuis van Leest terecht

OPGELET!  Voor de producten van het snelloket hebt u geen afspraak nodig maar wel een volgnummer. Dit kan je nemen aan de ticketzuil aan de ingang van het Huis van de Mechelaar, of je kan een ticket vragen aan de medewerkers van het onthaal.

  • het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
  • je identiteitskaart

Laat je de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet je de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.

Voor een wettiging van handtekening in verband met geldzaken dient men zich steeds persoonlijk aan te melden.

Voor vreemdelingen of Belgen die niet in België wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden bij de dienst Legalisatie van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.