Maak een afspraak

Je kan je wil over het levenseinde en jouw eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent om jouw wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma.

Een wilsverklaring is geldig als ze:

 • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
 • Sinds 2 april 2020 is de wislverklaring onbeperkt geldig.  De geldiheidsduur van 5 jaar werd geschrapt.  De verklaringen die vóór 2 april geregistreerd werden blijven evenwel 5 jaar geldig.  Je zal die dan nog één keer moeten verlengen.
 • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als:

 • de patiënt op het moment van het verzoek meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) is
 • de patiënt op het moment van het verzoek handelingsbekwaam is
 • het geschreven verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is
 • het verzoek niet tot stand is gekomen als gevolg van externe druk
 • de patiënt zich bevindt in een medisch uitzichtloze situatie
 • het lichamelijke en/of psychische lijden aanhoudend en ondraaglijk is, en niet kan worden verzacht
 • de toestand van de patiënt te wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.

Je laat de wilsverklaring registreren bij jouw gemeentebestuur. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.  In Mechelen kan dit enkel na afspraak.

Als je zelf niet naar het Huis van de Mechelaar kan komen voor het in orde brengen van je documenten kan je een volmacht verlenen aan familie of kennissen.  Voeg bij de volmacht steeds een kopie van je identiteitskaart.

Je kan het formulier voor een wilsverklaring downloaden en afprinten of afhalen bij de dienst burgerzaken van jouw gemeente.

De wilsverklaring kan één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.  De handtekeningen van de aangever, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen moeten op dezelfde datum zijn.

Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, en het moet gedateerd en getekend zijn. Als de patiënt het verzoek niet zelf kan opstellen (bijvoorbeeld omdat hij verlamd is), dan kan een derde dat voor hem doen in het bijzijn van een arts.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.

 • ondertekend formulier voor een wilsverklaring
 • identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Maak een afspraak