Hieronder vind je een selectie van de retributiereglementen met betrekking tot het leveren van prestaties door stadsdiensten en uitleen en leveren materiaal en technische prestaties. Klik op de naam van het reglement om dit te openen


Verstrekken van vastgoedinformatie


Levering prestaties stadsdiensten 


Bewaren verwijderde rijwielen kaderreglement


Materiaal en technische prestaties van stadsdiensten, uitleen materiaal en inname openbaar domein


Werken aan nutsvoorzieningen


Sorteerstraten


Stedelijke begraafplaatsen


Overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de reglementen, goedgekeurd in de gemeenteraad online bekendgemaakt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop de beslissing werd genomen en waarop ze via de ‘gemeentelijke web-toepassing’ werd bekend gemaakt.

Om u als burger actief te informeren over het beleid van de stad, worden in toepassing van het decreet lokaal bestuur de lijsten gepubliceerd van wekelijks genomen beslissingen door het college van burgemeester en schepenen. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitzonderingen vermeld in het decreet openbaarheid van bestuur. U hebt steeds de mogelijkheid om een officieel uittreksel uit het notulenboek van een specifieke collegebeslissing op te vragen in het kader van openbaarheid van bestuur.