Hieronder vind je een selectie van de retributiereglementen met betrekking tot het leveren van prestaties door stadsdiensten en uitleen en leveren materiaal en technische prestaties. Klik op de naam van het reglement om dit te openen

Verstrekken van Vastgoedinformatie

Levering prestaties stadsdiensten 

Bewaren verwijderde Rijwielen Kaderreglement

Materiaal en technische prestaties stadsdiensten, uitleen materiaal en inname openbaar domein (vb. bij werken)

Werken aan nutsvoorzieningen

Sorteerstraten

Stedelijke begraafplaatsen


Overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de reglementen, goedgekeurd in de gemeenteraad online bekendgemaakt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop de beslissing werd genomen en waarop ze via de ‘gemeentelijke web-toepassing’ werd bekend gemaakt.

Om u als burger actief te informeren over het beleid van de stad, worden in toepassing van het decreet lokaal bestuur de lijsten gepubliceerd van wekelijks genomen beslissingen door het college van burgemeester en schepenen. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitzonderingen vermeld in het decreet openbaarheid van bestuur. U hebt steeds de mogelijkheid om een officieel uittreksel uit het notulenboek van een specifieke collegebeslissing op te vragen in het kader van openbaarheid van bestuur.