Hieronder vind je een selectie van de huidige belastingreglementen voor burgers rond auto en mobiliteit. Klik op de naam van het reglement om dit te openen. Heb je met betrekking tot een aanslag, bezwaar of dossier een versie nodig van een vorige geldigheidsperiode? Neem dan contact op met de dienst Belastingen: stadsbelastingen@mechelen.be

Overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de reglementen, goedgekeurd in de gemeenteraad online bekendgemaakt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop de beslissing werd genomen en waarop ze via de ‘gemeentelijke web-toepassing’ werd bekend gemaakt.

Ambtshalve plaatsen van nadarbarelen en verkeerssignalisatie

Indirecte belasting op het ambtshalve plaatsen van nadarbarelen en verkeerssignalisatie
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019

Bestuurlijk in beslag genomen voertuigen

Belasting op bestuurlijk in beslag genomen voertuigen
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 19/12/2022 
datum van bekendmaking: 20/12/2022

Ontbrekende parkeerplaatsen

Belasting geheven op het ontbreken van parkeerplaatsen bij het optrekken van nieuwe gebouwen en bij het uitvoeren van verbouwingswerken en/of bestemmingswijzigingen aan bestaande gebouwen, zoals bepaald in de van kracht zijnde gecoördineerde stedenbouwkundige verordening.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019

Takelen van voertuigen

Belasting op takelen van voertuigen
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019