Als je voor een verhuis of werken het openbaar domein wil innemen, dan heb je hier steeds een vergunning voor nodig. De inname kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het plaatsen van een stelling, container, verhuiswagen, enz.

De nodige verkeerssignalisatie om de inname veilig te laten verlopen zit vervat in de aanvraag. 

Enkele aandachtspunten

 • Probeer de bereikbaarheid en zichtbaarheid van handel en horeca maximaal te behouden. Bij inname voor een winkel of horecazaak, maak je zelf afspraken met de uitbaters.
 • Vermijd terrassen, marktgebied op zaterdag en braderieën.
 • Hou rekening met de bereikbaarheid van scholen en toeristische attracties.
 • Voorbehouden parkeerplaatsen (personen met een handicap, autodelen, taxi, elektrische voertuigen,…) worden bij voorkeur niet ingenomen.
 • Als de toegang tot een garage wordt gehinderd, maak dan een akkoord met de gebruiker. De stad voorziet hiervoor geen parkeerkaarten.
 • De erfdienstbaarheden van algemeen nut mogen niet worden gehinderd.

Iedereen kan een aanvraag indienen. Zowel de aannemer, als de bouwheer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de inname openbaar domein. Bijgevolg vraag je als aannemer best vooraf aan de bouwheer of hij een vergunning inname openbaar domein heeft.

Je kan de aanvraag indienen op 3 manieren:

Digitaal is er 1 online formulier,

Wil je de aanvraag op papier invullen dan is de aanvraag verschillend afhankelijk van waar de inname is voorzien en of het met een voertuig is.

De papierenformulieren kan je alsvolgt indienen:

Elke aanvraag wordt afzonderlijk bekeken in functie van verkeersveiligheid, reeds geplande evenementen, doorgaand verkeer, enz. Het team verkeersignalisatie vraagt indien nodig het advies aan politie en andere stadsdiensten.

Heb je de vergunning al aangevraagd maar wil je deze verlengen of verschuiven dan kan dit ook online:

De termijn waarop je je aanvraag moet indienen hangt af van de aard van de inname:

 • Kleine werken (enkel inname voetpad en parkeerplaatsen): 3 werkdagen
 • Alle overige grote werken zonder hinder: 5 werkdagen
 • Grote werken met hinder: 30 werkdagen, als aan minstens één van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
  • minder dan 1m breedte voetpad blijft vrij
  • geheel of gedeeltelijke inname fietspad
  • gehele of gedeeltelijke straatafsluiting
  • omleiding nodig
  • minstens één rijstrook verminderd
  • eenrichtingsverkeer wordt ingesteld of opgeheven
  • de rijrichting verandert

De doorlooptermijn start na ontvangst van het volledig ingevuld aanvraagformulier.

Voor de inname van een gewestweg moet je ten laatste 30 dagen voor aanvang, een aanvraag indienen rechtstreeks bij het gewest.  wegen.antwerpen.districtpuurs@mow.vlaanderen.be

In dit geval ontvang je de factuur voor de inname van het gewest.

Inname openbaar domein

 • Verhuis is gratis.
 • Voor openbare besturen is er een vrijstelling als de inname nodig is in het kader van het openbaar nut (voor: erkende sociale huisvestingsmaatschappijen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, onderwijsinstellingen, NMBS, De Lijn)
 Prijs per dag
Minimumtarief€ 30,00
Voetpad€ 0,20/m²
Niet-betalende parkeerplaatsen€ 0,35/m²
Openbare weg€ 0,50/m²

Inname van betalende parkeerplaatsen

 • Verhuis is gratis.
 • Voor openbare besturen is er een vrijstelling als de inname nodig is in het kader van het openbaar nut (voor: erkende sociale huisvestingsmaatschappijen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, onderwijsinstellingen, NMBS, De Lijn)
 Prijs per dag
Minimumtarief€ 60,00
Betalende parkeerplaatsen€ 0,81/m²

Afsluiten straat

 • Verhuis is gratis.
 • Voor openbare besturen is er een vrijstelling als de inname nodig is in het kader van het openbaar nut (voor: erkende sociale huisvestingsmaatschappijen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, onderwijsinstellingen, NMBS, De Lijn)
 Prijs per dag
Minimumtarief€ 50,00
Vanaf de 2de dag€ 25,00

Verkeersignalisatie

Er is een vermindering tot 25% voor:

 • mechelse jeugd-, sport- of culturele vereniging en waarbij de betrokken activiteit geen winstoogmerk nastreeft
 • vereniging, intergemeentelijk samenwerkingsverband of instelling van openbaar nut waarin het stadsbestuur vertegenwoordigd is
 • school, gelegen op het grondgebied van de stad en binnen de schoolse werking
 • erkend bestuur van de eredienst
 Verkeersbord (incl. staander)Nadarbareel
Tarief per dag€ 23,00 (maximum 163,00 euro)€ 50,00
Plaatsing binnen 24u€ 30,00€ 70,00
Plaatsing binnen 2uenkel bij hoogdringendheid op vraag van de politie€ 35,00€ 85,00

Toegang autoluw gebied

Er is een vrijstelling voor werken aan het openbaar domein.

Eerste 6 nummerplatengratis
Vanaf de 7de nummerplaat per voertuig€ 1,00 per dag - € 10,00 per week - € 50,00 per maand

Voorbeeld: Je vraagt toegang aan voor 7 voertuigen van dezelfde aannemer en dit voor 1 week. De eerste 6 nummerplaten zijn gratis, voor de 7de nummerplaat betaal je nog € 10.

Goed om te weten

 • Indien verkeersignalisatie, wegomleggingen of omleidingen op het grondgebied van een andere gemeente moeten aangebracht worden dan is de toelating voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen van de gemeente vereist. In dit geval zal een kopie van deze toelating aan dit dossier toegevoegd worden. De burgemeester of zijn gemachtigde kan het signalisatie-, wegomlegging- of het omleidingsplan steeds laten wijzigen of aanpassen. Als de aangebrachte signalisatie ontoereikend is of niet conform is met het goedgekeurde signalisatieplan en/of de afgeleverde vergunning, dan kan de burgemeester of zijn gemachtigde aanpassingen aan de signalisatie opleggen aan de aanvrager(s), de aannemer(s), eigenaars(s) of gebruiker(s) en dit met het oog op de veiligheid van doorgang en vlotheid van het verkeer.

 • Indien vereist kan de burgemeester of zijn gemachtigde onmiddellijk en ambtshalve de nodige signalisatie doen aanbrengen op kosten van de vergunninghouder.

 • De burgemeester of zijn gemachtigde kan steeds de werken stilleggen. De kosten die daaruit voortvloeien zijn ten laste van de vergunninghouder. Het stilleggen van de werkzaamheden wegens ontoereikende signalisatie kan door de vergunninghouder of zijn (onder)aannemer(s) niet worden aangegrepen om een schadevergoeding of een verlenging van de uitvoeringstermijn te bekomen.

 • De openbare weg dient zo nodig dagelijks gereinigd te worden om de veiligheid van het verkeer van voertuigen en van de zwakke weggebruikers te verzekeren.