Online aanvragen

Om documenten aan te vragen bij de stad Mechelen hoef je niet van Mechelen te zijn. Je moet in principe ook geen reden opgeven waarom je de documenten wilt inkijken.

Je kan een aanvraag doen voor inzage, voor een kopie of voor toelichting van een document. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren. 

Aan mondelinge of telefonische verzoeken wordt geen gevolg gegeven.

In de aanvraag vermeld je:

  • naam en adres (en gebeurlijk de naam en adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet)
  • over welke documenten het gaat (of minstens de aangelegenheid waarop deze documenten betrekking hebben)
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wenst: op papier of digitaal

Inzage en uitleg worden kosteloos verstrekt.

Voor kopies worden overeenkomstig art. II.31. van het bestuursdecreet van 7 december 2018 op de openbaarheid van bestuur kosten aangerekend. De gemeenteraad heeft hiervoor een kaderretributiereglement goedgekeurd.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op basis van dit retributiereglement de tarieven vastgesteld.

De aanvraag wordt op de afdeling bestuurlijke ondersteuning ingeschreven in een register.

Bekijk het bestuursdecreet.

Online aanvragen