Bij het beheer van bouwkundig erfgoed zijn ambities op langere termijn belangrijk.

Beheersplannen voor kerkelijk en burgerlijk patrimonium (stadseigendom)  worden door of in samenwerking met de dienst Projecten en Monumenten opgemaakt. 

Wat wordt er in een beheersplan opgenomen?

Een beheersplan omvat een gebiedsgerichte visie die rekening houdt met alle aanwezige erfgoedvormen.

De inhoud van een beheersplan werd door het agentschap Onroerend Erfgoed vastgelegd in een richtlijn.

Aan de hand van de goedgekeurde beheersplannen plannen we de noodzakelijke restauratie- of onderhoudswerken en wordt het nodige budget voorzien.

Restauratiewerken

In de beheersplannen worden in eerste instantie de noodzakelijke restauratiewerken beschreven. Eénmalige grotere of kleinere werken die nodig zijn aan het gebouw.

Onderhoudswerken en -contracten

Naast noodzakelijke restauratiewerken zorgt een goed en regelmatig onderhoud ervoor dat een gebouw in goede staat blijft. De dienst Projecten en Monumenten zal in de toekomst zowel voor het kerkelijk als voor het burgerlijk patrimonium onderhoudscontracten opmaken.

Herbestemming

Voor verschillende van de kerkelijke en burgerlijke gebouwen wordt, naast de restauratie of het onderhoud, ook een herbestemming (of nevenbestemming) gezocht.