Hieronder vind je een selectie van de huidige belastingreglementen voor bedrijven rond reclame en publiciteit. Klik op de naam van het reglement om dit te openen. Heb je met betrekking tot een aanslag, bezwaar of dossier een versie nodig van een vorige geldigheidsperiode? Neem dan contact op met de dienst Belastingen: stadsbelastingen@mechelen.be

Overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de reglementen, goedgekeurd in degemeenteraad online bekendgemaakt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datumwaarop de beslissing werd genomen enwaarop ze via de ‘gemeentelijke web-toepassing’ werd bekendgemaakt.

Aanplakborden

Belasting op de aanplakborden
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019

Publiciteit openbare weg

Indirecte belasting op het maken van publiciteit op de openbare weg.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 26/06/2023
datum van bekendmaking: 28/06/2023

Reclamedrukwerk

Belasting op het huis-aan-huis en op de openbare weg verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019
-> aangifteformulier voor verspreiding van reclamedrukwerk