Hieronder vind je een overzicht van de huidige belastingreglementen voor bedrijven. Klik op de naam van het reglement om dit te openen. Heb je met betrekking tot een aanslag, bezwaar of dossier een versie nodig van een vorige geldigheidsperiode? Neem dan contact op met de dienst Belastingen: stadsbelastingen@mechelen.be 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2018
Aanplakborden

 Belasting op de aanplakborden

Administratieve stukken

 Belasting op de afgifte van administratieve stukken

Alarmmeldingen

 Belasting op alarmmeldingen

Ambtshalve plaatsen van nadarbarelen en verkeerssignalisatie

 Indirecte belasting op het ambtshalve plaatsen van nadarbarelen en verkeerssignalisatie 

Bankautomaten

Belasting op bankautomaten

Bedrijfsruimten

Belasting op bedrijfsruimten 

Bedelen etenswaren met bromfietsen

Belasting op bedelen van etenswaren met bromfietsen

Benzinepompen

Belasting op toestellen tot het bevoorraden van motorvoertuigen met brandstof. 

Foren

Plaatsrecht op de foorinrichtingen en wijkkermissen

Inname openbare ruimte

Indirecte belasting op het tijdelijk innemen van de openbare ruimte

Leegstaande bedrijfsruimten

Belasting op bedrijfsgebouwen op bedrijfsruimten die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd

Leegstaande woningen/gebouwen

Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand

Nachtwinkels en telefoonwinkels

Belasting op nachtwinkels

Belasting op telefoonwinkels 

Niet afkoppelen van regenwater

Belasting op het niet afkoppelen van regenwater   

Niet-bebouwde gronden

Directe belasting op de niet-bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palende aan een openbare weg die voldoende is uitgerust.   

Ontbrekende parkeerplaatsen

Belasting geheven op het ontbreken van parkeerplaatsen bij het optrekken van nieuwe gebouwen en bij het uitvoeren van verbouwingswerken en/of bestemmingswijzigingen aan bestaande gebouwen, zoals bepaald in de van kracht zijnde gecoördineerde stedenbouwkundige verordening.

Publiciteit openbare weg

Indirecte belasting op het maken van publiciteit op de openbare weg.

Publiek toegankelijke ruimte - Promotaks

Belasting op publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het kernwinkelgebied en het basisgebied van de stad Mechelen.

Reclamedrukwerk

Indirecte belasting op het huis-aan-huis en op de openbare weg verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten.  

Aangifte verspreiden van reclamedrukwerk.

Sportwedstrijden - Filmvoorstellingen - Circusgezelschappen

Belasting op sportwedstrijden Filmvoorstellingen Circusgezelschappen

Taxi's

Directe belasting voor het afleveren van een vergunning tot het exploiteren van een taxidienst en van verhuur van voertuigen met bestuurder. 

Verstrekken van logies

Belasting op het verstrekken van logies

Overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet werden de reglementen, goedgekeurd in de loop van 2013 met ingang op 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, online bekendgemaakt op 18/12/2013. 
De reglementen met ingang in de loop van 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, werden online bekendgemaakt daags na goedkeuring in de gemeenteraad.
Nieuwe of aangepaste reglementen, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, worden hier online bekendgemaakt daags na goedkeuring in de gemeenteraad.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.