Hieronder vind je een overzicht van de huidige belastingreglementen voor bedrijven. Klik op de naam van het reglement om dit te openen. Heb je met betrekking tot een aanslag, bezwaar of dossier een versie nodig van een vorige geldigheidsperiode? Neem dan contact op met de dienst Belastingen: stadsbelastingen@mechelen.be

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2019
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 28/01/2019 
datum van bekendmaking: 30/01/2019

Aanplakborden

Belasting op de aanplakborden

Administratieve stukken

Belasting op de afgifte van administratieve stukken

Alarmmeldingen

Belasting op alarmmeldingen

Ambtshalve plaatsen van nadarbarelen en verkeerssignalisatie

Indirecte belasting op het ambtshalve plaatsen van nadarbarelen en verkeerssignalisatie

Bankautomaten

Belasting op bankautomaten

Bedrijfsruimten

Belasting op bedrijfsruimten  voor 01/01/2019

Belasting op bedrijfsruimten met ingang van 01/01/2019
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 25/02/2019
datum van bekendmaking: 27/02/2019

Bedelen etenswaren met bromfietsen

Belasting op bedelen van etenswaren met bromfietsen

Benzinepompen

Belasting op toestellen tot het bevoorraden van motorvoertuigen met brandstof. 

Belasting op domiciliekamers

Belasting op domiciliekamers
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 24/06/2019
datum van bekendmaking: 26/06/2019

toelagereglement voor de omvorming van domiciliekamers

Stedelijk toelagereglement voor de omvorming van domiciliekamers naar studentenhuisvesting

Foren

Plaatsrecht op de foorinrichtingen en wijkkermissen

Inname openbare ruimte

Indirecte belasting op het tijdelijk innemen van de openbare ruimte

Leegstaande bedrijfsruimten

Belasting op bedrijfsgebouwen op bedrijfsruimten die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd

Leegstaande woningen/gebouwen

Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 24/06/2019
datum van bekendmaking: 26/06/2019

Nachtwinkels en telefoonwinkels

Belasting op nachtwinkels

Belasting op telefoonwinkels 

Niet afkoppelen van regenwater

Belasting op het niet afkoppelen van regenwater

Niet-bebouwde gronden

Directe belasting op de niet-bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palende aan een openbare weg die voldoende is uitgerust.  

Ontbrekende parkeerplaatsen

Belasting geheven op het ontbreken van parkeerplaatsen bij het optrekken van nieuwe gebouwen en bij het uitvoeren van verbouwingswerken en/of bestemmingswijzigingen aan bestaande gebouwen, zoals bepaald in de van kracht zijnde gecoördineerde stedenbouwkundige verordening.

Publiciteit openbare weg

Indirecte belasting op het maken van publiciteit op de openbare weg.

Publiek toegankelijke ruimte - Promotaks

Belasting op publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het kernwinkelgebied en het basisgebied van de stad Mechelen.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 30/09/2019
datum van bekendmaking: 02/10/2019

versie geldig tot 31/12/2018

Reclamedrukwerk

Indirecte belasting op het huis-aan-huis en op de openbare weg verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten. 

Aangifte verspreiden van reclamedrukwerk.

Sportwedstrijden - Filmvoorstellingen - Circusgezelschappen

Belasting op sportwedstrijden Filmvoorstellingen Circusgezelschappen

Taxi's

Directe belasting voor het afleveren van een vergunning tot het exploiteren van een taxidienst en van verhuur van voertuigen met bestuurder. 

Verstrekken van logies

Belasting op het verstrekken van logies


Overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de reglementen, goedgekeurd in de gemeenteraad online bekendgemaakt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop de beslissing werd genomen en waarop ze via de ‘gemeentelijke webtoepassing’ werd bekend gemaakt.

Overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet werden de reglementen, goedgekeurd in de loop van 2013 met ingang op 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, online bekendgemaakt op 18/12/2013. 

De reglementen met ingang in de loop van 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, werden online bekendgemaakt daags na goedkeuring in de gemeenteraad.