In hun hoedanigheid van gemeenteraadslid hebben gemeenteraadsleden expliciet het recht om vragen te stellen aan het college van burgemeester en schepenen (artikel 31 Decreet Lokaal Bestuur).

Op deze pagina vindt u een overzicht van de schriftelijke vragen gesteld door gemeenteraadsleden en de antwoorden daarop van het college van burgemeester en schepenen.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat conform de wetgeving op de openbaarheid van bestuur bepaalde vragen en antwoorden niet mogen gepubliceerd worden op de website (schending privacy, lopende juridische geschillen, dossiers in voorbereiding, …).

Naast deze schriftelijke vragen hebben gemeenteraadsleden ook het recht om mondelinge vragen te stellen tijdens de zittingen van de gemeenteraad. Normaal gezien worden deze vragen ter zitting beantwoord door een lid het college van burgemeester en schepenen. Maar omwille van de techniciteit van het antwoord of bij gedetailleerde antwoorden met overzichtstabellen en cijfergegevens, kan ter zitting afgesproken worden om de vraag schriftelijk te beantwoorden. Deze schriftelijke antwoorden worden opgeladen bij de desbetreffende gemeenteraadszitting, telkens bij het overzicht van de mondelinge vragen. Sinds 2023 worden ze opgenomen in de notulen.